Beste leden,


Tja.... een bijzonder begin van het nieuwe jaar. Onze zwembadtrainingen liggen stil en al onze contacten moeten we beperken tot 1 persoon per dag binnen. Hopelijk kunnen we in de loop van februari - maart 2021 weer buitenshuis in beweging  komen. Wat wel kan doorgaan, is elkaar op afstand 'digitaal' ontmoeten. 
Daarom nodigen we jullie alvast van harte uit voor de algemene ledenvergadering op
Datum: maandag 1-3-2020;
Tijd: 20.00 uur


De vergadering zal plaatsvinden, via Zoom.
Kort voor de vergadering ontvangen jullie per mail een uitnodiging met een ‘link’ om voor deze vergadering in te kunnen loggen.
 
Samenstelling bestuur
Graag willen we jullie wijzen op agendapunt 8 van deze vergadering (zie bijlage) dat gaat over de samenstelling van het bestuur en verkiezing van bestuursleden. De bestuursleden die volgens het rooster moeten aftreden stellen zich weer herkiesbaar. Als bestuur stellen wij het op prijs om het bestuur uit te breiden, zodat andere leden kennis kunnen maken met bestuurstaken. Opvolging in de komende jaren is van belang om de continuïteit van het besturen van de vereniging op de lange termijn te kunnen waarborgen.

Leden die niet aan de vergadering kunnen deelnemen hebben de gelegenheid om tot en met donderdag 25 februari 2021 opmerkingen en/of vragen schriftelijk in te dienen bij de secretaris. Ook over het agendapunt 8 (zie hierboven) kan alvast contact worden opgenomen.
De gemaakte opmerkingen en/of vragen worden tijdens de jaarvergadering besproken.


Werkwijze tijdens 'zoomvergadering':
Onze voorzitter heeft de regie. Geluid wordt van iedereen steeds uitgezet.
Na de inleiding van de voorzitter en/of korte toelichting van een ander bestuurslid kunnen vragen worden gesteld. Als je dit wilt kun je digitaal je handopsteken via het aanklikken van de drie ‘ … ‘ op je scherm. Afhankelijk of je inlogt vanaf je computer, i- pad of i- phone staan deze drie ‘ … ‘ rechts-onder of rechts-boven in je scherm.
De voorzitter geeft de vragenstellers om de beurt het woord. Op dat moment kan de vragensteller zelf  ‘unmuten’ en zijn vraag stellen. Nadat alle vragen zijn gesteld zullen deze door het betreffende bestuurslid worden beantwoord. Voorzitter volgt of alle vragen worden beantwoord.

Onderstaande agenda wordt met bijlagen ongeveer 10 dagen voorafgaande aan de vergadering toegezonden.

Agenda
1. Opening/vaststelling agenda
n.b. tijdens de vergadering zal de agenda met de voorstellen in een PowerPoint presentatie zichtbaar worden. Ook de bijlagen van het betreffende agendapunt worden dan zichtbaar..
2a.      Verslag Algemene ledenvergadering 2 maart 2020 (bijlage 1)
2.b       Algemeen jaarverslag bestuur 2020 (bijlage 2)

3a.      Bevindingen kascontrolecommissie Jaarverslag 2020 (Bijlage 3)
Karel Versteeg en Richard Kramersen vormen samen de kascontrolecommissie.
3b.      Samenstelling kascontrolecommissie 2021.
4.        Financieel jaarverslag Neptunus 2020 (bijlage 4)
5.        Begroting Neptunus 2021 (bijlage 5)
6.        Verslag materialen 2020 en beleid 2021 (bijlage 6)
7.        Verslag opleidingen 2020 en beleid 2021 (bijlage 7)
8.        Verslag evenementencommissie 2020 en
            organisatie evenementen 2021 (bijlage 2)

9.        Verkiezing / (her)benoeming bestuursleden (bijlage 8)
10.      Jubilarissen

11.      - Wat verder ter tafel komt / rondvraag
           - Afronding

n.b. Indien er nog punten zijn die ook besproken zouden moeten worden, dan vernemen we dat graag geruime tijd voorafgaande aan de vergadering.

Het bestuur,

Michel Leussink, René Bijkerk, Jan van Ommen, Jan Schoneveld en Paul Horsthuis

Bijlage 8
 
Algemene ledenvergadering Neptunus 1 maart 2021

Voorstel samenstelling bestuur


Rooster van benoeming en aftreden bestuursleden Neptunus
Overeenkomstig de bepalingen uit de statuten en huishoudelijk reglement dienen bij een bestuur van 5 personen ieder jaar 2 bestuursleden af te treden. Uit onderstaand schema blijkt wie dat zijn.
Deze bestuursleden zijn graag bereid om deze functie voor een volgende periode te blijven vervullen.

Functie

naam

Jaar
benoeming

herbenoemd

Jaar aftreden

(Her)benoeming

Voorzitter

Paul Horsthuis

2015

2019

2022

 

secretaris

Jan Schoneveld

2018

2020

2023

 

penningmeester

Jan van Ommen

2016

2020

2023

 

Materialen en opleiding

René Bijkerk

2006/2011

2018

2021

 

Algemeen bestuurslid

Michel Leussink

2018

 

2021

 

 
Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich bij de secretaris schriftelijk of voorafgaande aan de Algemene ledenvergadering melden.

Indien leden belangstelling hebben om zich in te zetten voor bestuurstaken en /of evenementen horen we dat graag. Vanwege de continuïteit van onze vereniging is het van belang om ook op de langere termijn leden te hebben die zich hiervoor willen inzetten.
Hierbij moet worden opgemerkt dat het bestuur uit 9 leden mag bestaan. Leden die mogelijk belangstelling hebben voor een bestuursfunctie kunnen dan ook tot het bestuur toetreden om ervaring op te doen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze secretaris: Jan Schoneveld of onze voorzitter: Paul Horsthuis.

Voorstel:
1.       Eventuele leden die zich voor een bestuursfunctie hebben opgegeven, als bestuurslid te benoemen.
2.       Akkoord te gaan met de herbenoeming van Michel Leussink en René Bijkerk

 

Aanmelden

Onthoud mij