ma di wo do vr za zo
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30

 
 

Concept (versie 1 september 2021)

Huishoudelijk reglement OWG-Neptunus.

 

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN.

Artikel 1
De eerste mei 1960 werd te Enschede de onderafdeling MANTA opgericht ter beoefening van de onderwatersport, welke naam thans opnieuw wordt vastgesteld als:
“Onderwatergroep Neptunus”. 

Artikel 2
De vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel onder nr. V 073-580.

Artikel 3
Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld op grond van artikel 26 van de statuten.

HOOFDSTUK 2: VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 4

 1. Zij die voor het lidmaatschap in aanmerking wensen te komen, dienen zich hiertoe aan te melden bij het secretariaat via een daartoe bestemd formulier.
 2. Het bestuur beslist overeenkomstig artikel 6 lid 1 of, en wanneer men tot het lidmaatschap wordt toegelaten.
 3. Minderjarigen behoeven voor dit lidmaatschap de schriftelijke toestemming van ouders of wettelijke verzorgers.
 4. Het is mogelijk eerst aspirant lid te worden voor de duur van twee maanden. In deze periode is geen contributie verschuldigd.
 5. Kort na hun inschrijving als lid wordt hen de mogelijk gegeven de statuten en het huishoudelijk reglement in te zien / te downloaden, evenals het daarbij behorende contributiebesluit. Zij worden geacht zich van de inhoud hiervan op de hoogte te stellen.
 6. Overeenkomstig artikel 5 lid 3 van de statuten worden leden van Neptunus door het bestuur als lid bij de Nederlandse Onderwaterbond ingeschreven.
 7. Vanaf het moment van inschrijving bij de NOB is men contributie verschuldigd, vermeerderd met het inschrijfgeld, bij vooruitbetaling te voldoen. Contributie en inschrijfgeld zijn nimmer terug vorderbaar.
  Voor de contributieregeling wordt verwezen naar het contributiebesluit, waarvan de hoogte jaarlijks bij het goedkeuren van de jaarlijkse begroting door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

 Artikel 5

 1. In aanvulling op artikel 10 lid 6 van de statuten kan ontzetting van het lidmaatschap door het bestuur alleen, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 2. Een schriftelijke, met reden omklede aanvraag tot ontzetting ondertekend door tenminste tien stemgerechtigde leden, zal door het bestuur in overweging worden genomen.
 3. Ontzetting wegens wanbetaling kan geschieden als er een contributieachterstand van 3 maanden is. Het bestuur is verplicht om bij een contributieachterstand van 2 maanden een aanmaning aan het lid te sturen. Wordt hierop binnen een maand niet positief gereageerd dan wordt het lid ontzet uit het lidmaatschap, wat echter niet de verplichting weg neemt tot het betalen van de nog verschuldigde contributie. De schuld wordt hierbij verhoogd met de optredende incassokosten.
 4. Met het beëindigen van het lidmaatschap, onverschillig om welke reden, eindigen alle rechten aan het lidmaatschap verbonden. Alle onder zijn berusting zijnde bescheiden en eigendommen der vereniging dienen ten spoedigste onbeschadigd bij het bestuur ingeleverd te worden.

 

 HOOFDSTUK 3: VERPLICHTINGEN EN RECHTEN VAN DE LEDEN
Artikel 6.

 1. De beoordeling van de medische geschiktheid is de verantwoordelijkheid van het lid zelf. Het ld kan dit beoordelen aan de hand van de keuringsrichtlijnen en frequentie zoals voorgeschreven door de NOB. Dit kan zich bij een daartoe gecertificeerde duikkeuringsarts laten keuren of zelf beoordelen via het invullen van de gezondheidsvragen op de website van de NOB digitaal.
  De uitslag daarvan is bepalend voor de actieve beoefening van de duiksport binnen clubverband.
 2. Deelname aan alle activiteiten van de vereniging geschiedt geheel voor eigen risico. Van de leden wordt verwacht, dat zij ten spoedigste na hun toetreding in het bezit zijn van hun persoonlijke basisuitrusting, te weten duikmasker, snorkel en vinnen.
 3. Leden die de 1* opleiding volgen hebben recht op gebruik van clubapparatuur, dit in nauw overleg met trainer en materiaalcommissaris.
 4. Het wordt op prijs gesteld dat leden zich op vrijwillige basis inzetten voor de diverse activiteiten van de vereniging. Hierbij kan gedacht worden aan: - bestuurstaken; - het begeleiden bij opleidingen van nieuwe leden, - organiseren van evenementen en dergelijke.

 Artikel 7
Het lid is verplicht zich te houden aan het veiligheidsrichtlijn/advies van de NOB. En de regels zoals deze door het bestuur zijn vastgesteld en de aanwijzingen door het bestuur of door het bestuur aangewezen functionarissen op te volgen.

 Artikel 8
Onderwatergroep Neptunus is aangesloten bij de Nederlandse Onderwatersport Bond – de NOB –. Dit lidmaatschap houdt voor alle leden tevens in, dat zij hierdoor eveneens lid zijn van de NOB. Op basis hiervan ontvangen de leden het door de NOB uitgegeven bondsblad en zijn zij tevens verzekerd voor duikongevallen.

 

 HOOFDSTUK 4: VAN HET BESTUUR

Artikel 9
Het bestuur heeft overeenkomstig artikel 15 van de statuten de algemene leiding van de vereniging, neemt alle maatregelen van orde bij oefeningen en wedstrijden, en treedt op in alle gevallen waarin de reglementen niet voorzien.
De leden van het bestuur hebben te allen tijde het recht vergaderingen van commissies bij te wonen en hebben daarbij een adviserende stem.
Het bestuur heeft het recht in geval van tussentijdse vacatures waarnemend functionarissen te benoemen. Deze hebben in het bestuur zitting tot de eerstvolgende algemene vergadering.

Artikel 10
De voorzitter leidt alle vergaderingen en draagt zorg voor de uitvoering van de al daar genomen besluiten. Bij zijn afwezigheid wordt hij vervangen door de vicevoorzitter of de secretaris.

 

Artikel 11

 1. De secretaris is belast met de leiding van het secretariaat. Hij maakt notulen van alle vergaderingen. Hij houdt de ledenlijst bij. Hij voert de verenigingscorrespondentie, waarvan afschrift in het verenigingsarchief.
 2. Indien wenselijk kan hij geassisteerd worden door een adjunct-secretaris.
 3. Op de algemene vergadering brengt hij het verslag uit over de afgelopen periode.

Artikel12
In aanvulling op artikel 18 van de statuten verzorgt de penningmeester

 1. Het geldelijke beheer en de boekhouding, int, zo nodig met een assistent, de contributies en de overige inkomens. Hij betaalt de vorderingen op de vereniging en ondertekent alle kwijtingen. Hij alleen is bevoegd uitgaven te doen, welke voortvloeien uit de toepassing van de statuten en huishoudelijk reglement of uit de uitvoering van de ter vergadering genomen besluiten.
 2. Het jaarlijks verslag van de financiële toestand van de vereniging uitgebracht, na controle door een ieder jaar door de algemene vergadering te benoemen kascommissie, bestaande uit 2 personen.
 3. De begroting voor het betreffende jaar van de te verwachten financiële ontwikkeling.
 4. Uitgaven dienen binnen de door de algemene vergadering goedgekeurde begroting en daaraan verbonden statutaire bepalingen plaats te vinden.
 5. De balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn, in het afgelopen jaar gevoerd bestuur.
 6. Begroting en financieel jaarverslag worden met de agenda van algemene vergadering aan de leden toegezonden.
 7. Tussentijds een schriftelijke of mondelinge uiteenzetting te geven over de financiën van de vereniging, zulks naar het oordeel van de meerderheid van het bestuur of 1/5 der leden.

Artikel 13
De vicevoorzitter vervangt zo nodig de voorzitter.

Artikel 14
De adjunct-secretaris staat in nader overleg met de secretaris bij al zijn werkzaamheden bij.

Artikel 15

 1. De commissaris van materiaal draagt zorg – samen met zijn commissieleden – voor alle aan de vereniging behorende uitrustingsstukken, apparaten, accessoires en gereedschappen.
 2. Hiervan dient hij een lijst bij te houden, waarop al deze zaken op een verantwoordelijke wijze worden geadministreerd en waarbij tevens moet worden vastgelegd op welke wijze voorkomende reparaties worden uitgevoerd.
 3. Hij dient jaarlijks voor de algemene vergadering bij de penningmeester een begroting in. Hij doet aankopen van nieuw materiaal naar aanleiding van de ingediende begroting.
 4. Hij doet jaarlijks een verslag over de stand van zaken en de toestand van het materieel op de algemene vergadering.
 5. Hij coördineert het beleid inzake in de toekomst aan te schaffen nieuwe materialen.
 6. Hij coördineert de beschikbaarstelling en inname van clubmaterialen op trainingen en evenementen.

Artikel 16
De trainingscoördinator stelt, in samenwerking met zijn assistent-trainers een programma op voor de training, dat in het bestuur wordt besproken.
Hij bepaalt in onderling overleg met zijn assistenten de wijze waarop met de trainingscommissie en de opleidingscommissie op een zo efficiënt mogelijke wijze de clubtrainingen worden uitgevoerd en brengt op gezette tijden verslag uit over de vooruitgang. De assistenten worden in nauw overleg met het bestuur uit de verenigingsleden gekozen op grond van hun bekwaamheid.

 

HOOFDSTUK 5: VAN DE VERGADERINGEN

Artikel 17
Overeenkomstig artikel 19 lid 2 van de statuten wordt tenminste 1x per jaar binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene vergadering uitgeschreven.  De leden wordt de agenda, de datum, uur en locatie van de vergadering tenminste 14 dagen van te voren gemaild of via een nieuwsbrief of eventueel op aanvraag per post toe gezonden.

Artikel 18
Bestuursvergaderingen worden gehouden tenminste 1x per drie maanden, en voorts wanneer de voorzitter dit wenselijk voorkomt. De secretaris is gehouden op verzoek van de voorzitter of van 2 bestuursleden zo mogelijk binnen een week een bestuursvergadering uit te schrijven. Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd, indien niet tenminste de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is, waarbij in ieder geval de voorzitter of de secretaris of de penningmeester aanwezig moet zijn.

Het is elk lid toegestaan om bestuursvergaderingen bij te wonen, na hiervan van tevoren zijn wens mondeling of schriftelijk kenbaar te hebben gemaakt.

Artikel 19
Indien er tijdens een algemene vergadering een schriftelijke stemming vereist is, stelt de voorzitter een stembureau in, bestaande uit 3 leden. Dit bureau noteert het aantal uitgebrachte stemmen en beslist over de geldigheid hiervan. Door de aanwezige leden op de vergadering dient dit stembureau goedgekeurd te worden. Ingeval van protest van tenminste 5 leden dient de voorzitter één of meerdere kandidaten te benoemen tegen welke geen bezwaar gemaakt wordt. De voorzitter van het stembureau is verplicht de uitslagen van de stemming te overhandigen aan de secretaris, zodat deze opgenomen worden in de notulen.

 

HOOFDSTUK 6: VAN DE GELDEN

Artikel 20
Jaarlijks wordt op de ledenvergadering door en uit de leden een kascontrole-commissie benoemd, welke tenminste 1x per jaar een controle verslag maakt en hiervan op de ledenvergadering verslag uitbrengt. Deze commissie treedt elk jaar af en bestaat uit tenminste 2 leden, waarvan 1 lid terstond herkiesbaar is.

Artikel 21
Voor de penningmeester en het bestuur zal jaarlijks op de algemene vergadering decharge worden gevraagd nadat de bevindingen van de kascontrole-commissie zijn behandeld.

 

HOOFDSTUK 7: SLOTBEPALINGEN

Artikel 22
Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement moeten overeenkomstig artikel 24 der statuten door een algemene vergadering met tenminste twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen worden goedgekeurd om van kracht te kunnen zijn.

Artikel 23
Dit huishoudelijk reglement wordt onmiddellijk na goedkeuring van kracht.

 

Vastgesteld in de algemene vergadering van 7 maart 2022

 

de Secretaris                                           de Voorzitter

 

Jan Schoneveld                                       Paul Horsthuis

 

De Secretaris                                          De Voorzitter

 

Jan Schoneveld                                               Paul Horsthuis

Aanmelden

Onthoud mij