versie 1 september 2021

Toelichting voor algemene vergadering bij statutenwijziging OWG-Neptunus i.v.m. werking Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.

 

Algemeen
Op 1 juli 2021 is de ‘Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen’ (hierna WBTR) van kracht geworden. Dit houdt in dat alle rechtspersonen, waaronder ook verenigingen zoals OWG-Neptunus verplicht zijn de statuten aan te passen.
Hiervoor hebben we formeel 5 jaar de tijd.
De NOB heeft ter ondersteuning van de aangesloten verenigingen modelstatuten opgesteld. Aan de hand van dit model hebben wij een statutenwijziging voorbereid.
In de door ons voorgestelde nieuwe statuten zijn de bijzondere kenmerken uit de oude statuten overgenomen.
De algemene vergadering van onze vereniging dient deze statutenwijziging met 2/3 meerderheid goed te keuren.
Wij hebben van dit moment ook van de mogelijkheid gebruik gemaakt om het huishoudelijk reglement te actualiseren en zo goed mogelijk bij de nieuwe statuten aan te laten sluiten.
Na goedkeuring door de algemene vergadering moeten de statuten notarieel worden gepasseerd en gedeponeerd worden in het verenigingsregister.

Welke belangrijke wijzigingen nemen we in de nieuwe statuten op?

 1. Instelling van een continuïteitscommissie.
  Op grond van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen moeten we twee leden van de vereniging benoemen tot lid van de continuïteitscommissie (zie artikel 12 lid 7 concept statuten).
 2. Integriteit en bescherming tegen discriminatie en (seksueel) ongewenst gedrag.
  We hebben al een reglement waarin opgenomen staat dat leden zich tegenover andere leden moeten onthouden van elke vorm van ongewenst gedrag, opzettelijk of onopzettelijk, die door het andere lid, die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Dit wordt nu ook statutair vastgelegd (artikel 10 concept statuten).
 3. Verplicht lidmaatschap van de NOB van alle leden
  Lidmaatschap van Neptunus is onlosmakelijk verbonden aan lidmaatschap NOB, dit houdt ook in dat we ons moeten houden aan de rechten en verplichtingen van de NOB (zie artikel 3 concept statuten).
 4. Er kan nu ook ‘op (digitale) afstand’ vergadert en gestemd worden.
  Tijdens de Covid-19 beperkingen bleek dat het noodzakelijk was om ‘op afstand’ de ALV te kunnen houden (zie artikel 22 en 26 concept statuten).

Voorstel benoeming leden continuïteitscommissie.
Op grond van artikel 4 lid 2 en 18 lid 2b van de concept statuten moeten er twee leden voor de continuïteitscommissie worden benoemd.

Het bestuur wil hiervoor twee leden voordragen. Daarbij is gedacht aan een lid dat al langer lid is van de vereniging en een lid dat nog maar enkele jaren lid is.
Hiervoor hebben we Peter de Bruijn (lid sedert 1983) en Lennart Driessen (lid sedert 2018) benaderd. Beiden hebben zich voor deze functie beschikbaar gesteld.

 

Stappenplan / planning

Bij het dit formele proces hebben we, en volgen we de volgende stappen:

Juni / juli 2021:       - Opstellen en voorlopig vaststellen van de concept statuten en concept huishoudelijk reglement voor OWG-Neptunus door bestuur.
- Benaderen potentiële leden continuïteitscommissie.

Augustus 2021:       Beoordeling van de concept statuten door de notaris de heer Wilbrink.

September 2021:     1e Mogelijkheid voor de leden om op deze concepten te reageren en/of vragen te stellen (consultatie).

November 2021:      Bespreking binnengekomen reacties door bestuur. Eventueel bijstellen aan de hand van ontvangen reacties leden.

December 2021:      Informatie aan leden over consultatieronde en wijze waarop bestuur deze reacties heeft opgepakt cq in de concept statuten of huishoudelijk reglement heeft verwerkt.

7 maart 2022:       - Ter goedkeuring voorleggen concept statuten en concept huishoudelijk reglement aan algemene vergadering.
- Benoemen twee leden continuïteitscommissie door algemene vergadering.

Maart 2022:            - Passeren van statuten door notaris.
- Deponeren van de statuten in Verenigingsregister.
- Informeren leden Neptunus via nieuwsbrief.
- Plaatsen van goedgekeurde statuten en huishoudelijk reglement op website Neptunus.Welke bijlagen tref je hierbij aan?

 1. Concept statuten (OWG-Neptunus) versie d.d. 1 september 2021 (Klik hier)
 2. Concept huishoudelijk reglement OWG-Neptunus, versie d.d.1 september 202120. (Klik hier