ma di wo do vr za zo
1
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
15
16
26
27
28
30
31

 
 

 

H U I S H O U D E L I J K   R E G L E M E N T .OWG- NEPTUNUS

 

HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN.

 

Artikel 1.

De eerste mei 1960 werd te Enschede de onderafdeling MANTA opgericht ter beoefening

van de onderwatersport, welke naam thans opnieuw wordt vastgesteld als:

“Onderwatergroep Neptunus”.

Artikel 2.

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 3.

De statuten van de vereniging zijn vastgesteld in een notariële akte,

d.d. 07 april 1986.


Artikel 4.

De vereniging is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Hengelo onder nr. V 073-580.

Artikel 5.

Het verenigingsjaar en het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

 

HOOFDSTUK 2.

 Artikel 1.
Gewone leden zijn zij, die als zodanig door het bestuur zijn aangenomen.

Ereleden zijn zij, die door de Algemene Leden Vergadering (ALV) op voordracht van het bestuur worden benoemd op grond van hun bijzondere verdiensten ten aanzien van de vereniging of de onderwatersport in het algemeen.

Donateurs(trices) zijn zij, die door financiële steun de vereniging aan zich verplichten en daarom als zodanig door het bestuur worden aangenomen. Zij hebben toegang tot de algemene leden vergadering, doch hebben geen stemrecht. Het is hun wel toegestaan deel te nemen aan door de vereniging georganiseerde activiteiten, behalve die welke duidelijk betrekking hebben op het beoefenen van de onderwatersport.

Jeugdleden zijn zij, die nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, maar wel door het bestuur zijn aangenomen.

 

HOOFDSTUK 3: VAN HET LIDMAATSCHAP.

Artikel 1.

Zij die voor het lidmaatschap in aanmerking wensen te komen, dienen zich hiertoe aan te melden bij het secretariaat via een daartoe bestemd formulier. Ten spoedigste na hun inschrijving wordt hen de mogelijk gegeven de statuten en het huishoudelijk reglement in te zien / te downloaden , evenals het daarbij behorende contributiebesluit. Zij worden geacht zich van de inhoud hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 2.

Het bestuur beslist of, en wanneer men tot het lidmaatschap wordt toegelaten. Bij niet toelating tot lid kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten. De beoordeling zal geschieden op grond van hun kwaliteiten en hun aanpassingsvermogen binnen clubverband. Minderjarigen behoeven voor dit lidmaatschap de schriftelijke toestemming van ouders of wettelijke verzorgers. Een lid verplicht zich tot het regelmatig laten keuren volgens de keuringsrichtlijnen en frequentie zoals voorgeschreven door de NOB bij een daartoe bevoegde instantie, waarvan de uitslag bepalend is voor de actieve beoefening van de duiksport binnen clubverband.

Deelname aan alle activiteiten van de vereniging geschiedt geheel voor eigen risico.

Van de leden wordt verwacht, dat zij ten spoedigste na hun toetreding in het bezit zijn van hun persoonlijke basisuitrusting, te weten duikmasker, snorkel en vinnen. Vanaf het moment van inschrijving is men contributie verschuldigd, vermeerderd met het inschrijfgeld, bij vooruitbetaling te voldoen. Contributie en inschrijfgeld zijn nimmer terug vorderbaar. Scubadoe en aspirant 1* leden hebben het recht op gebruik van clubapparatuur, dit in nauw overleg met trainer en materiaalcommissaris.

Artikel 3.

Het lidmaatschap eindigt door:

  1. opzegging door het lid.
  2. opzegging namens de vereniging.
  3. overlijden van het lid.
  4. Ontzetting.

 Voor de algemene omschrijving van de bovenstaande punten: zie artikel 8 van de statuten.

 Onder schriftelijke opzegging wordt ook verstaan via email.

Schriftelijke opzegging (eventueel via email) door het lid aan de secretaris kan voor 30 juni of voor 31 december geschieden, na goedkeuring wordt het lidmaatschap dan stopgezet.

Voor opzeggingen op andere data voor welke redenen dan ook, wordt het bestuur geraadpleegd. Het bestuur beslist dan of de aanvraag gehonoreerd wordt.


Opzegging namens de vereniging.

Dient per aangetekend schrijven te geschieden met duidelijke omschrijving van de redenen. Opzegging kan geschieden:

  1. In alle gevallen in de statuten genoemd.
  2. Wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld.
  3. Wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt.
  4. Wanneer redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Ontzetting.

Ontzetting kan alleen, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. Een schriftelijke, met reden omklede aanvraag tot ontzetting ondertekend door tenminste tien stemgerechtigde leden, zal door het bestuur in overweging worden genomen. Ontzetting wegens wanbetaling kan geschieden als er een contributieachterstand van 3 maanden is. Het bestuur is verplicht om bij een contributieachterstand van 2 maanden een aanmaning aan het lid te sturen. Wordt hierop binnen een maand niet positief gereageerd dan wordt het lid ontzet uit het lidmaatschap, wat echter niet de verplichting weg neemt tot het betalen van de nog verschuldigde contributie. De schuld wordt hierbij verhoogd met de optredende incassokosten. Met het beëindigen van het lidmaatschap, onverschillig om welke reden, eindigen alle rechten aan het lidmaatschap verbonden. Alle onder zijn berusting zijnde bescheiden en eigendommen der vereniging dienen ten spoedigste onbeschadigd bij het bestuur ingeleverd te worden.

HOOFDSTUK 4: VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN.

Artikel 1.

Het lid is verplicht tot het betalen van de vastgestelde contributie.

Het lid is verplicht zich regelmatig te laten keuren voor het beoefenen van de onderwatersport met perslucht volgens de keuringsrichtlijnen en frequentie zoals voorgeschreven door de NOB bij een daartoe bevoegde instantie. Het bewijs van goedkeuring (stempel in het logboek) dient de duiker bij zich te hebben om aan een clubduik mee te mogen doen. De duikkeuring is voor eigen verantwoording. Volgens de regels van de NOB  is het zo, geen geldige keuring betekend automatisch dat de persoon niet verzekerd is.

 Het lid is verplicht zich te houden aan het veiligheidsrichtlijn/advies van de NOB. En de regels zoals deze door het bestuur zijn vastgesteld en de aanwijzingen door het bestuur of door het bestuur aangewezen functionarissen op te volgen.

Artikel 2.

Aangezien de Onderwatergroep Neptunus is aangesloten bij de Nederlandse Onderwatersport Bond – de NOB – houdt het lidmaatschap voor alle betrokkenen tevens in, dat zij hierdoor eveneens lid zijn van de NOB. Recht hebben op het ontvangen van het door de NOB uitgegeven bondsblad en tevens verzekerd zijn voor duikongevallen.

Artikel 3.

Voor de contributieregeling wordt verwezen naar het bijgevoegde contributiebesluit, dat van jaar tot jaar en afhankelijk van de materiële omstandigheden binnen de vereniging in de Algemene Leden Vergadering wordt vastgesteld.

 

HOOFDSTUK 5: VAN DE AFDELINGEN.

Artikel 1.

In het geval dit nodig zou blijken, heeft het bestuur de bevoegdheid afdelingen te stichten. Het reglement van deze afdelingen mag niet in strijd zijn met de statuten en behoeft de goedkeuring van de A.L.V.

 

HOOFDSTUK 6: VAN HET BESTUUR.

Artikel 1.

Het bestuur heeft de algemene leiding van de vereniging, neemt alle maatregelen van orde bij oefeningen en wedstrijden, en treedt op in alle gevallen waarin de reglementen niet voorzien. De leden van het bestuur hebben te allen tijde het recht vergaderingen van eventuele onderafdelingen of commissies bij te wonen en hebben daarbij een adviserende stem. Het bestuur heeft het recht in geval van tussentijdse vacatures waarnemend functionarissen te benoemen. Deze hebben in het bestuur zitting tot de eerstvolgende A.L.V. Het bestuur wordt door de A.L.V. In januari of februari gekozen voor onbepaalde tijd, met dien verstande, dat jaarlijks bijeen uit 5 personen bestaand bestuur 2 personen, bij een uit 7 personen bestaand bestuur 3 personen en bij een uit 9 personen bestaand bestuur 4 personen volgens een door het bestuur vastgesteld rooster periodiek aftreden.

Zie verder artikel 9 van de statuten.

Artikel 2.

De voorzitter leidt alle vergaderingen en draagt zorg voor de uitvoering van de al daar genomen besluiten. Bij zijn afwezigheid wordt hij vervangen door de vicevoorzitter of de secretaris.

Artikel 3.

de secretaris is belast met de leiding van het secretariaat. Hij maakt notulen van alle vergaderingen. Hij houdt de ledenlijst bij. Hij voert de verenigingscorrespondentie, waarvan afschrift in het verenigingsarchief. Indien wenselijk kan hij geassisteerd worden door een adjunct-secretaris. Op de A.L.V. Brengt hij het verslag uit over de afgelopen periode. Hij coördineert de verplichte medische keuringen van de leden.

Artikel 4.

de penningmeester voert het geldelijke beheer en de boekhouding, int/ zo nodig met een assistent de contributies en de overige inkomens. Hij betaalt de vorderingen op de vereniging en ondertekent alle kwijtingen. Hij alleen is bevoegd uitgaven te doen, welke voortvloeien uit de toepassing van de statuten en H.R. Of uit de uitvoering van de ter vergadering genomen besluiten. Hij is gehouden tussentijds een schriftelijke of mondelinge uiteenzetting te geven over de financiën van de vereniging, zulks naar het oordeel van de meerderheid  van het bestuur of 1/5 der leden.

Jaarlijks wordt door hem op de A.L.V. Een verslag van de financiële toestand van de vereniging uitgebracht, na controle door een ieder jaar door de A.L.V. Te benoemen kascommissie, bestaande uit 2 personen.

Op de A.L.V. Dient hij voor het nieuwe jaar een begroting te geven van de te verwachten financiële ontwikkeling.

Uitgaven groter dan 3 keer de maandcontributies van alle leden tezamen behoeven de goedkeuring van de A.L.V.

Op de A.L.V. Brengt de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn, in het afgelopen jaar gevoerd bestuur.

Begroting en financieel jaarverslag worden met de agenda van A.L.V. Aan de leden toegezonden.

Artikel 5.

De Vicevoorzitter vervangt zonodig de voorzitter.

Artikel 6.

de adjunct-secretaris staat in nader overleg met de secretaris bij al zijn werkzaamheden bij.

Artikel 7.

De commissaris van materiaal draagt zorg – samen met zijn commissieleden – voor alle aan de vereniging behorende uitrustingsstukken, apparaten, accessoires en gereedschappen. Hiervan dient hij een lijst bij te houden, waarop al deze zaken op een verantwoordelijke wijze worden geadministreerd en waarbij tevens moet worden vastgelegd op welke wijze voorkomende reparaties worden uitgevoerd.

Hij dient jaarlijks voor de A.L.V. Bij de penningmeester een begroting in. Hij doet aankopen van nieuw materiaal naar aanleiding van de ingediende begroting.

Hij doet jaarlijks een verslag over de stand van zaken en de toestand van het materieel op de A.L.V. Hij coördineert het beleid inzake in de toekomst aan te schaffen nieuwe materialen. Hij coördineert de beschikbaarstelling en inname van clubmaterialen op trainingen en evenementen.

Artikel 8

De trainingscoördinator stelt, in samenwerking met zijn assistent-trainers een programma op voor de training, het welk aan het bestuur dient te worden voorgelegd. Hij bepaald in onderling overleg met zijn assistenten de wijze waarop met de trainingscommissie en de opleidingscommissie op een zo efficiënt mogelijke wijze deze clubtrainingen worden  uitgevoerd en brengt op gezette tijden verslag uit over de vooruitgang. De assistenten worden in nauw overleg met het bestuur uit de verenigingsleden gekozen op grond van hun bekwaamheid.

HOOFDSTUK 7: VERGADERINGEN.

Artikel 1.

tenminste 1x per jaar wordt in de maand januari of februari een Algemene Leden Vergadering uitgeschreven.  De leden wordt de agenda , de datum, uur en locatie van de vergadering tenminste 14 dagen van te voren gemaild of via een nieuwsbrief of eventueel op aanvraag per post toe gezonden.

Algemene leden Vergaderingen worden verder gehouden zo dikwijls het bestuur dit noodzakelijk acht, of in die gevallen, waarin een met redenen omkleed verzoek van tenminste 1/10 deel van de stemgerechtigde leden dit verzoekt.

Indien er een vacature in het bestuur is, vermeldt de aankondiging de kandidaat. Tegenkandidaten voor bestuursfuncties kunnen door tenminste 5 stemgerechtigde leden worden gesteld, met een bereidverklaring van de kandidaat, van tevoren schriftelijke bij het secretariaat of ten overstaan van de vergadering persoonlijk voor de functie kiesbaar te stellen, mits deze kandidaatstelling door 5 stemgerechtigde leden wordt gesteund.

Artikel 2.

Bestuursvergaderingen worden gehouden tenminste 1x per drie maanden, en voorts wanneer de voorzitter dit wenselijk voorkomt. De secretaris is gehouden op verzoek van de voorzitter of van 2 bestuursleden zo mogelijk binnen een week een bestuursvergadering uit te schrijven. Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd, indien niet tenminste de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is, waarbij in ieder geval de voorzitter of de secretaris of de penningmeester aanwezig moet zijn.

Het is elk lid toegestaan om bestuursvergaderingen bij te wonen, na hiervan van te voren zijn wens mondeling of schriftelijk kenbaar te hebben gemaakt.

Artikel 3.

De stemming over personen geschiedt met gesloten en ongetekende briefjes. Besluitvorming vindt plaats met een normale meerderheid van stemmen, behoudens in gevallen de statuten of huishoudelijk reglement anders bepalen. Indien geen meerderheid is verkregen, heeft een herstemming plaats over het tweetal, dat de meeste stemmen heeft verkregen. Bij staking der stemmen vindt herstemming plaats tot een gewone meerderheid is verkregen.

Tijdens de A.L.V. is kandidaatsbespreking niet geoorloofd.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij tenminste 5 der aanwezige leden een schriftelijke stemming verlangen.

Artikel 4.

van onwaarde zijn: blanco stembriefjes, ondertekende stembriefjes, stembriefjes waarop meer namen voorkomen dan het te verkiezen aantal personen, stembriefjes waarop andere namen voorkomen dan die van de kandidaten. Stemmen van onwaarde worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

Artikel 5.

Een door de voorzitter, op elke A.L.V. te benoemen stembureau, bestaande uit 3 leden noteert het aantal uitgebrachte stemmen en beslist over de geldigheid hiervan. Door de aanwezige leden op de vergadering dient dit stembureau goedgekeurd te worden. Ingeval van protest van tenminste 5 leden dient de voorzitter één of meerdere kandidaten te benoemen tegen welke geen bezwaar gemaakt wordt. De voorzitter van het stembureau is verplicht de uitslagen van de stemming te overhandigen aan de secretaris, zodat deze opgenomen worden in de notulen.

HOOFDSTUK 8: VAN DE GELDEN.

Artikel 1.

De inkomsten van de vereniging bestaan uit: entreegelden, vergoedingen voor bewezen diensten, erfstellingen, schenkingen en toevallige baten en donaties. Contributies entreegelden en donaties worden nader vermeld in een afzonderlijk contributiebesluit, dat zonodig van jaar tot jaar in de A.L.V. opnieuw zal worden vastgesteld, dan wel gecontinueerd.

De leden  zijn verplicht zelf de kosten te betalen van de jaarlijkse medische keuring.

Artikel 2.

Jaarlijks wordt op de ledenvergadering door en uit de leden een kascontrole-commissie benoemd, welke tenminste 1x per jaar een controle verslag maakt en hiervan op de ledenvergadering verslag uitbrengt. Deze commissie treedt elk jaar af en bestaat uit tenminste 2 leden, waarvan 1 lid terstond herkiesbaar is.

Artikel 3.

De penningmeester zal jaarlijks op de ledenvergadering decharge worden verleend na controle en goedkeuring van de kascontrole-commissie.

HOOFDSTUK 9.

Artikel 1.

Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement moeten overeenkomstig artikel 12 der statuten door een A.L.V. met tenminste twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen worden goedgekeurd om van kracht te kunnen zijn.

Artikel 2.

In gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet beslissen de leden, mits niet in strijd met de wet, ook waar dit geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Artikel 3.

Dit huishoudelijk reglement wordt onmiddellijk na aanneming van kracht.

Dit Huishoudelijk reglement werd goedgekeurd op de Algemene Leden Vergadering van 17 februari 2010, hetgeen verder notulair werd vastgelegd,.

 

WIJZIGINGEN:

1. Jeugdleden zijn zij, die nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, maar wel door het bestuur zijn aangenomen.

2. Een lid verplicht zich tot het regelmatig laten keuren volgens de keuringsrichtlijnen en frequentie zoals voorgeschreven door de NOB bij een daartoe bevoegde instantie, waarvan de uitslag bepalend is voor de actieve beoefening van de duiksport binnen clubverband.

3. Scubadoe en aspirant 1* leden hebben het recht op gebruik van clubapparatuur, dit in nauw overleg met trainer en materiaalcommissaris.

4.  Onder schriftelijke opzegging wordt ook verstaan via email. 

- Schriftelijke opzegging (eventueel via email) door het lid aan de secretaris kan voor 30 juni of voor 31 december geschieden, na goedkeuring wordt het lidmaatschap dan stopgezet.

- Voor opzeggingen op andere data voor welke redenen dan ook, wordt het bestuur geraadpleegd. Het bestuur beslist dan of de aanvraag gehonoreerd wordt.

5. Het lid is verplicht zich regelmatig te laten keuren voor het beoefenen van de onderwatersport met perslucht volgens de keuringsrichtlijnen en frequentie zoals voorgeschreven door de NOB bij een daartoe bevoegde instantie. Het bewijs van goedkeuring dient af te worden gegeven bij het secretariaat.

6. De leden wordt de agenda , de datum, uur en locatie van de vergadering tenminste 14 dagen van te voren gemaild of via een nieuwsbrief of eventueel op aanvraag per post toe gezonden.

 7. Dit Huishoudelijk reglement werd goedgekeurd op de Algemene Leden Vergadering van 17 februari 2010, hetgeen verder notulair werd vastgelegd