Concept
Notulen Algemene Ledenvergadering OWG Neptunus d.d. 1 maart 2021
locatie:. Zoommeeting (regie vanuit de trainingsboerderij van Michel en Sabine Leussink)

(n.b. vast te stellen in de ALV voorjaar 2022)

Aanwezig:
Bestuur: Paul Horsthuis (voorzitter), Jan van Ommen (penningmeester), René Bijkerk ( commissaris opleidingen en materialen), Michel Leussink (algemeen bestuurslid), Jan Schoneveld (secretaris),
Leden: Karel Versteeg, Bert van Ek, José Bijkerk, René Christenhusz, Richard Kramersen, Ernst van Ommen, Nicole Lageveen, Eric…, Joost de Vries, Merel de Bruijn, Peter de Bruijn, Chico Musa, Gaby Bruins, Lynouk Bruins.

Afwezig met kennisgeving: Jaap Schuurmans

1. Opening/vaststelling agenda
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.
Vanwege het Covid-19 virus vindt deze vergadering plaats in de vorm van een Zoommeeting. Hij bedankt Michel voor het beschikbaar stellen van de technische facilteiten van de tainingsboerderij om deze vergadering zo goed mogelijk te laten verlopen. Hij staat verder kort stil bij de methodiek waarbinnen de vergadering plaats vindt.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Er zijn verder geen mededelingen van het bestuur.

2a.      Verslag Algemene ledenvergadering 2 maart
2020
Besluit: het verslag wordt onder dankzegging aan de secretaris ongewijzigd goedgekeurd

2.b  Algemeen jaarverslag bestuur 2020 (bijlage 2)
.
De voorzitter staat kort stil bij het effect van de beperkingen die het covid-19 virus hebben opgelegd voor de verenigingsactiviteiten. Hij hoopt van harte dat we op korte termijn de training in het zwembad en de buitenduiken weer kunnen oppakken. Indien deze ruimte ontstaat zullen de leden hierover via de gebruikelijke nieuwsbrief geïnformeerd worden. Het Zeelandweekend staat gepland voor 11 t/m 14 juni 2021. José Bijkerk en Paul Horsthuis zullen samen kijken hoe de leden hiervoor een speciale uitnodiging toegezonden kan worden.
Besluit:
het algemeen jaarverslag wordt unaniem goedgekeurd.

3a. Bevindingen kascontrolecommissie Jaarverslag 2020 (Bijlage 3)
Karel Versteeg en Richard Kramersen die samen de kascontrolecommissie vormden geven aan dat de administratie over 2020 keurig was verzorgd.  Er zijn geen vragen.
Besluit: - Van het verslag van de commissie wordt met instemming kennisgenomen.
- De vergadering verleent op basis hiervan unaniem decharge aan de penningmeester voor de gevoerde financiële administratie.

3b.  Samenstelling kascontrolecommissie 2021.
Richard Kramersen blijft aan als lid van de kascontrolecommissie en René Christenhusz meldt zich aan als nieuw lid.
Besluit: Richard en René worden benoemd als leden van de kascontrolecommissie jaarrekening 2021.

4. Financieel jaarverslag Neptunus 2020
Jan van Ommen geeft een korte toelichting op de resultatenrekening. Wat opvalt is dat, indien er rekening wordt gehouden met de voorgeschoten kosten voor het Zeelandweekend 2021 (balanspost) er sprake is van een klein negatief saldo. De kosten voor de hoody’s worden aangemerkt als jubileumkosten waarvoor een reservering is gedaan.
Uit de ter vergadering gepresenteerde balans per 31-12-2020 van Neptunus blijkt dat er sprake is van een stevig eigen vermogen. Hieruit blijkt dat we financieel gezien een gezonde vereniging zijn.
De voorzitter bedankt Jan Grob voor het opstellen van de jaarstukken waaronder de balans van de vereniging.
Besluit:
- Het financieel jaarverslag wordt unaniem goedgekeurd.
– Op basis van het financieel jaarverslag en Algemeen jaarverslag bestuur 2020 wordt het gehele bestuur decharge verleend voor het gevoerde inhoudelijk beleid en de gevoerde financiën.

5. Begroting Neptunus 2021
Jan van Ommen geeft een korte toelichting op de begroting. Hieruit blijkt dat de kosten omhoog gaan voor de huurverhoging van het zwembad en de jaarlijkse bijdrage aan de NOB. Er resteert een klein begroot overschot van € 75,-. Er zijn verder geen vragen of opmerkingen. De voorzitter bedankt Jan van Ommen voor het vele werk.
Besluit: de begroting 2020 wordt unaniem goedgekeurd.

6. Verslag materialen 2020 en beleid 2021
René Bijkerk geeft een korte toelichting op de notitie hierover. Er zijn geen bijzonderheden die leiden tot extra kosten. De compressor is circa 15 jaar geleden aangeschaft. Bij hetzelfde gebruik staat groot onderhoud over 15 jaar gepland. Uit de staat van Activa blijkt ook dat er geen afschrijvingen meer plaats vinden . Dit is ook niet meer nodig omdat de opgenomen balanswaarde aan de lage kant is, terwijl de materialen gezien de huidige staat nog diverse jaren gebruikt kunnen worden.
Besluit: Het verslag materialen over 2020 en het beleid voor 2021 wordt unaniem goedgekeurd.

7. Verslag opleidingen 2020 en beleid 2021
René Bijkerk zet uiteen dat ondanks de beperkingen van Covid-19 de planning van de opleidingen redelijk is verlopen. Wel vielen de theorielessen van de 2-sters uit. Dankzij veel zelfstudie hebben alle kandidaten het theorie examen gehaald. Twee van de vier kandidaten moeten nog enkele zwembadoefeningen doen.
René deelt mee dat Zhanna afgelopen jaar haar instructeursbrevet heeft gehaald. Brigitte is met de opleiding voor instructeur begonnen. Helaas is de opleidingsstructuur van de NOB op de schop gegaan. Neptunus ziet het even aan en beraadt zich in de nabije toekomst hoe er mee om gegaan zal worden. Hij hoopt dat in 2021 een zo’n goed mogelijk vervolg aan de opleidingen kan worden gegeven.
Jan van Ommen meldt dat hij op basis van de door de NOB bedachte opleidingsstructuur met goed gevolg 3 opleidingen heeft gevolgd waarvoor hij brevetten heeft behaald. Het betreffen: 1) voor praktijkbegeleider, 2) voor leercoach en 3) voor PVB beoordelaar. ( PVB is proeve van bekwaamheid). Dit betekent dat hij bevoegd blijft om instructeurs op te leiden. Verder is hem opgevallen dat de duikers in opleiding geen theorie examen meer doen maar toetsen en zij in het zwembad de vaardigheden moeten oefenen tot ze het moeiteloos kunnen.

Wel wijst Jan erop dat gezien zijn leeftijd er wel nagedacht moet worden over het behoud van kennis en bevoegdheden om continuïteit van opleidingen bij Neptunus te borgen.
De voorzitter zegt dat dit een permanent aandachtspunt van het bestuur zal blijven.
Besluit:
Het verslag opleidingen over 2019 en het beleid voor 2020 wordt unaniem goedgekeurd.

8.  Verslag evenementencommissie 2020 en organisatie evenementen 2021
De voorzitter meldt dat er bij de bespreking van het agendapunt 2b al bij evenementen is stilgestaan. Hij hoopt van harte dat we in de loop van het jaar de Covid-19 beperkingen komen te vervallen en weer activiteiten kunnen oppakken.
De buitenduiken gaan met inachtneming van de Covid-regels gewoon door.
“Laten we alert blijven op mogelijkheden”, zo besluit de voorzitter.
Besluit: Er wordt met instemming kennisgenomen van de gemaakte opmerkingen en de voorgenomen evenementen 2020.

9. Verkiezing / (her)benoeming bestuursleden
Onder verwijzing naar de notitie bij dit agendapunt zet de voorzitter uiteen dat de aftredende leden zich herkiesbaar stellen. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie gemeld. 
De voorzitter stelt dat het vanwege de continuïteit van onze vereniging het van belang is om ook op de langere termijn leden te hebben die zich voor bestuurstaken en /of voor de organisatie van evenementen inzetten. Afhankelijk van de belangstelling kunnen zij meedraaien om inzicht te krijgen in de activiteiten en ervaring op te doen. In de loop van het jaar zal het bestuur nadenken hoe hieraan invulling kan worden gegeven. 
Besluit: René Bijkerk en Michel Leussink worden unaniem als bestuurslid herbenoemd.

10. Jubilarissen
Michel Leussink en Wouter Versteeg zijn 25 jaar geleden lid geworden. Chico Musa 40 jaar geleden. Alle drie hebben afgelopen zaterdag namens de leden een bloemetje thuisbezorgd gekregen. Zoals te doen gebruikelijk krijgen de leden die 25 jaar lid zijn een Presse-papier met het logo van Neptunus uitgereikt. Omdat Wouter niet aan deze vergadering deel kan nemen leest Karel een door Wouter opgestelde brief aan de leden voor. Hieruit blijkt dat hij goede herinneringen aan zijn lidmaatschap heeft overgehouden maar dat hij vanwege verhuizing niet meer op de trainingen kan komen. Wel hoopt hij dat in de toekomst nog eens te kunnen doen. Michel staat kort stil bij zijn ervaringen bij de vereniging. Wat hij vooral waardeert is de trainingen en het samen met anderen deel te kunnen nemen aan duikactiviteiten, zoals in Zeeland en de Rode Zee. Zijn meest indrukwekkende ervaring was een ijsduik in het Rutbeek.
Chico is vanwege zijn verouderde computer niet zichtbaar tijdens de zoommeeting. Hij heeft laten weten dat hij revalideert van een bedrijfsongeval. Hij wil graag weer bij de zwembadtrainingen komen om daarmee het fysieke herstel te bevorderen. Paul memoreert dat hij in het verleden samen met Chico in Zeeland heeft gedoken en onder de indruk was van de enorme onderwaterconditie van Chico.

Rondvraag / Wat verder ter tafel komt

  • Zwembadhuur. Karel en Richard informeren of de zwembadhuur betaald moet worden als daar als gevolg van de Covid-19 beperkingen geen gebruik van mag worden gemaakt. Jan van Ommen legt uit dat de vereniging hiervoor wel rekeningen krijgt, maar deze niet betaald hoeven te worden. In het najaar kan blijken hoe daar werkelijk mee wordt omgegaan. In het financieel jaarverslag 2021 zal het verloop hiervan nader worden toegelicht.
  • Duikkeuring. Richard maakt zich zorgen over de vanwege Covid-19 uitgestelde Duikkeuringen. Hij vindt het van belang, mede omdat hij duikers in opleiding begeleid en 50-jaar is geweest dat deze keuringen wel plaats vinden. De voorzitter zegt toe te onderzoeken wat op dit moment of op termijn de mogelijkheden van duikkeuringen zijn.
  • Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. De NOB heeft de aangesloten verenigingen gewezen op deze wet die op 1 juli 2021 in werking treedt. Deze wet beoogt het bestuur van rechtspersonen te verbeteren en misbruik van posities en ongewenste activiteiten te voorkomen. Ook Neptunus moet voldoen aan de bepalingen van deze wet, hetgeen inhoud dat de statuten onder meer gewijzigd moeten worden. Het bestuur zal zich over deze materie beraden en in een volgende nieuwsbrief de leden over de effecten hiervan voor onze vereniging informeren. In een volgende algemene ledenvergadering kan dan een statutenwijziging aan de vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd. We hebben uiterlijk 5 jaar om aan deze verplichting te voldoen.

De voorzitter bedankt alle deelnemers aan deze vergadering. Deze is volgens hem, ondanks dat we niet echt bij elkaar konden komen, goed verlopen. Hij hoopt dat we volgend jaar de vergadering weer samen kunnen afronden met een drankje en bitterballen.

 

Acties

  1. Zeelandweekend 11 t/m 14 juni. José Bijkerk en Paul Horsthuis zullen op korte termijn de leden hierover informeren.
  2. De voorzitter zal onderzoeken wat op dit moment of op termijn de mogelijkheden van duikkeuringen zijn.