ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 
 

Beste leden / duikvrienden,


Hierbij nodig ik jullie van harte uit voor de algemene ledenvergadering op
Datum: maandag 1-3-2020;
Tijd: 20.00 uur

 

De vergadering zal digitaal plaatsvinden, via een Zoommeeting.
Zondagavond 21 februari is een uitnodiging voor deze vergadering verzonden met daarbij een 'link' waarmee je aan de vergadering kunt deelnemen.

Kort voor de vergadering wordt ook voor de zekerheid nog eens per mail een uitnodiging met een ‘link’ voor deze vergadering toegezonden om in te kunnen loggen.

Leden die niet kunnen deelnemen hebben de gelegenheid om tot en met donderdag 25 februari 2021 opmerkingen en/of vragen schriftelijk in te dienen bij de secretaris.
De gemaakte opmerkingen en/of vragen worden tijdens de jaarvergadering besproken.

Werkwijze tijdens vergadering:
Onze voorzitter heeft de regie. Geluid wordt van iedereen steeds uitgezet.
Na de inleiding van de voorzitter en/of korte toelichting betrokken bestuurslid kunnen vragen worden gesteld. Als je dit wilt kun je digitaal je handopsteken via het aanklikken van de drie ‘ … ‘ op je scherm. Afhankelijk of je inlogt vanaf je computer, i- pad of i i- phone staan deze drie ‘ … ‘ rechts-onder of rechts-boven op je scherm.
De voorzitter geeft de vragenstellers om de beurt het woord. Op dat moment kan de vragensteller zich ‘unmuten’ en zijn vraag stellen. Nadat alle vragen zijn gesteld zullen deze door het betreffende bestuurslid worden beantwoord. Voorzitter volgt of alle vragen worden beantwoord.


Agenda:
1.        Opening/vaststelling agenda
n.b. 1. tijdens de vergadering zal de agenda met voorstel in een PowerPoint presentatie zichtbaar worden. Ook de bijlagen van het betreffende agendapunt worden dan zichtbaar..
n.b. 2 op de website is de agenda met bijlagen opgenomen onder 'Onze vereniging"- 'Bestuur' en 'organisatie' - 'ALV' 2021' 

2a.      Verslag Algemene ledenvergadering 2 maart 2020 (bijlage 1)
2.b      Algemeen jaarverslag bestuur 2020 (bijlage 2)
3a.      Bevindingen kascontrolecommissie Jaarverslag 2020 (Bijlage 3)
           Karel Versteeg en Richard Kramersen vormen samen de kascontolecommissie.
3b.      Samenstelling kascontrolecommissie 2021.
4.        Financieel jaarverslag Neptunus 2020 (bijlage 4)
5.        Begroting Neptunus 2021 (bijlage 5,
           n.b. 'Balans per 31-12-2020' zal ter vergadering worden gepresenteerd)
6.        Verslag materialen 2020 en beleid 2021 (bijlage 6)
7.        Verslag opleidingen 2020 en beleid 2021 (bijlage 7)
8.        Verslag evenementencommissie 2020 en
            organisatie evenementen 2021 (zie bijlage 2)
9.         Verkiezing / (her)benoeming bestuursleden (bijlage 8)

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich bij de secretaris schriftelijk of voorafgaande aan de Algemene ledenvergadering melden.

Indien leden belangstelling hebben om zich in te zetten voor bestuurstaken en /of evenementen horen we dat graag. Vanwege de continuïteit van onze vereniging is het van belang om ook op de langere termijn leden te hebben die zich hiervoor willen inzetten.
Hierbij moet worden opgemerkt dat het bestuur uit 9 leden mag bestaan. Leden die mogelijk belangstelling hebben voor een bestuursfunctie kunnen dan ook tot het bestuur toetreden om ervaring op te doen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de voorzitter: Paul Horsthuis.

10.  ``Jubilarissen
11. ``- Wat verder ter tafel komt / rondvraag
      ``- Afronding

 

Agendapunt 2a         Bijlage 1                                      

Concept
Notulen Algemene Ledenvergadering OWG Neptunus d.d. 2 maart 2020

locatie:. Kulturhus Hasselo, Henry Woodstraat 62 7558 CP Hengelo.

(n.b. vast te stellen in de ALV voorjaar 2021)

Aanwezig: Paul Horsthuis (voorzitter), Jan van Ommen (penningmeester), René Bijkerk ( commissaris opleidingen en materialen), Michel Leussink (algemeen bestuurslid), Jan Schoneveld (secretaris), Karel Versteeg, Bert van Ek, José Bijkerk, Herbert Wender, Robert Wender, René Christenhusz, Jaap Schuurmans, Ruud Hoemakers, Richard Kramersen, Jan Grob.
Afwezig met kennisgeving: Ernst van Ommen en Hans de Wit.

Agenda:
1. Opening/vaststelling agenda
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Vanwege ons 60 jarig jubileum organiseert de vereniging van 6 t/m 13 november 2020 een duikreis naar Egypte. Muriël en Mara van Eigenwijze Duikreizen verzorgen hierover een presentatie en beantwoorden vragen hierover.

De voorzitter bedankt beide dames voor hun inspirerende verhalen en geeft ze als hiervoor dank een klein presentje.

2. Mededelingen van het bestuur.
Er zijn geen mededelingen van het bestuur.

3. Jaarstukken 2019 en begroting/beleid 2020 ter bespreking en vaststelling

Verslag jaarvergadering 3 maart 2019.
Besluit:
het verslag wordt onder dankzegging aan de secretaris ongewijzigd goedgekeurd.

Algemeen Jaarverslag bestuur 2019
Besluit:
het algemeen jaarverslag wordt unaniem goedgekeurd.

Bevindingen kascontrolecommissie
Marco Gerritsen en Karel Versteeg vormden samen de kascontrolecommissie.
Karel geeft een korte toelichting op het verslag en maakt daarbij complimenten over de inzichtelijkheid en kwaliteit van de administratie.
Er zijn geen vragen.
Besluit:
Van het verslag van de commissie wordt met instemming kennisgenomen.
De vergadering verleent op basis hiervan unaniem decharge aan de penningmeester voor de gevoerde financiële administratie.

Financieel jaarverslag Neptunus 2019
Een hard copy van de balans van Neptunus per 31 december 2019 rouleert tijdens de vergadering
Besluit: Het financieel jaarverslag wordt unaniem goedgekeurd.

Samenstelling kascontrolecommissie financieel verslag 2020
Karel blijft aan als lid van de kascontrolecommissie en Richard meldt zich aan als nieuw lid.
Besluit: commissie leden: Karel Versteeg en Richard Kramersen worden unaniem als lid van de kascontrolecommissie benoemd.

Begroting Neptunus 2020
Herbert merkt op dat hij in het budget slechts een bedrag van € 300 opgenomen ziet als reservering voor het 60-jarig jubileum. Hij informeert of overeenkomstig eerdere afspraken € 1.500 voor dit gebeuren beschikbaar is. Jan van Ommen wijst naar de balans waarop deze reservering staat en dat hier dus rekening mee is gehouden.
Besluit: de begroting 2020 wordt unaniem goedgekeurd.

Verslag materialen 2019 en beleid 2020 (bijlage 5)
Besluit: Het verslag materialen over 2019 en het beleid voor 2020 wordt unaniem goedgekeurd.

Verslag Opleidingen 2019 en beleid 2020 (bijlage 6)
Besluit: Het verslag opleidingen over 2019 en het beleid voor 2020 wordt unaniem goedgekeurd.

Verslag evenementencommissie 2019 en organisatie evenementen 2020

 • Bij het evenement “Todi” heeft zich het probleem voorgedaan om het deelnemersaantal van 15 te veranderen in 23 personen. Dit is het aantal, waar de teller nu op staat. Uiteindelijk is het gelukt en gaan er 23 Neptunianen tegelijkertijd te water.
  De deelnemers worden apart gebrieft over het definitieve programma en het voorstel carpoolen.
 • José vertelt dat er zich tot nu toe 12 mensen hebben opgegeven voor het Zeelandweekend.
 • Michel is op zoek naar hulp voor de organisatie van het eindfeest tgv het 60jarig jubileum.
 • Daarnaast stelt hij voor te gaan polsen in hoeverre er belangstelling is voor een film- en videoavond. “ Als opwarmertje voor de clubreis naar Egypte”.
 • Mocht er een Paasduik plaatsvinden (13 april 2020) dan is Michel een warm voorstander om tijdens het evenement “ouderwets soep met worst” aan te bieden.
 • Paul meldt dat er tgv het jubileum een “hoodie” aan de leden cadeau gegeven gaat worden.
 • Voor de jubileumuitgave van een Buddybabbels heeft Dewi, de dochter van Herbert een speciaal jubileumlogo ontworpen.
 • Richard stelt voor om het jubileum vooral ook wereldkundig te maken via “Onderwatersport” in de vorm van een groepsfoto en een verhaal.

Besluit: Er wordt met instemming kennisgenomen van de gemaakte opmerkingen en de voorgenomen evenementen 2020 en initiatieven bij 60 jarig jubileum

Verkiezing / (her)benoeming bestuursleden
De voorzitter meldt dat niet René Bijkerk, maar Jan van Ommen het aftredende bestuurslid is. Hij is ook voor herbenoeming beschikbaar.  Het Rooster van aftreden zal in verband hiermee gecorrigeerd worden.
Er hebben zich geen kandidaten bij de secretaris gemeld.
De voorzitter stelt dat het vanwege de continuïteit van onze vereniging het van belang is om ook op de langere termijn leden te hebben die zich voor bestuurstaken en /of voor de organisatie van evenementen inzetten. Afhankelijk van de belangstelling kunnen zij meedraaien om inzicht te krijgen in de activiteiten en ervaring op te doen.
Besluit: Jan Schoneveld en Jan van Ommen worden unaniem als bestuurslid herbenoemd.

Rondvraag / Wat verder ter tafel komt

 • Jaap zou graag zien dat wij van een ruimere kleedruimte in het Twentebad gebruik kunnen gaan maken.
 • Jan S heeft geconstateerd dat het doelgroepenbad ook na de verbouwing erg smerig is. Vooral de vloer van de doucheruimte wordt te weinig schoongemaakt. Ook in de diepe bak van het recreatiebad drijven steeds weer grote bossen haar.
  Jan Grob stelt voor hiervan een film te maken en op te sturen naar bedrijfsleider Melissie.
 • Bert heeft een aantal duik/snorkelspullen meegenomen, die hij niet meer gebruikt. Hij wil ze voor een symbolisch bedrag wel kwijt. De opbrengst gaat naar de brandweer van Australië.

Acties

 1. Contact opnemen met de juiste aanspreekpunten van het Twentebad over de kleedruinte en de kwaliteit van het water en het schoonhouden van de diverse ruimten.

  Informeel samenzijn
  Na afloop van de vergadering wordt deze samen onder het genot van een drankje en een bitterbal geëvalueerd.

 

 

Agendapunt 2b                 Bijlage2                            

 

Algemeen jaarverslag bestuur Neptunus 2020
Inleiding 

Tja… in het voorjaar hadden wij de verwachting dat 2020 in het teken zou staan van ons 60-jarig jubileum. Het Covid 19 virus heeft helaas behoorlijk roet in het eten gegooid en hebben we diverse jubileumevenementen moeten uitstellen. Hierover later in dit verslag meer
In dit verslag staan de belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen van dit jaar opgenomen.
Wel kunnen we vaststellen dat we, ondanks de door de rijksoverheid opgelegde beperkingen, zo actief mogelijk zijn gebleven. Dit kon alleen door de inzet van veel leden bij de zwembadtrainingen, verzorging van opleidingen en de organisatie van het Zeelandweekend.
Het bestuur bedankt hierbij dan ook alle leden hartelijk die zich het afgelopen jaar voor de vereniging hebben ingezet.

Het bestuur
Tijden de Algemene ledenvergadering op 2 maart 2020 zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:
- Behandeling en vaststelling van diverse jaarverslagen (inhoudelijk, financieel, materialen/technisch en opleidingen).
- Het verslag van de kascommissie bestaande uit Marco Gerritsen en Karel Versteeg.
- Herbenoeming bestuursleden (zie hieronder).
-Instellen nieuwe kascommissie, Karel Versteeg en Richard Kramersen.

Samenstelling bestuur per 31 december 2020
Voorzitter:                                                     Paul Horsthuis
Secretaris:                                                     Jan Schoneveld
Penningmeester:                                            Jan van Ommen
bestuurslid materiaal en opleidingen:                René Bijkerk
Algemeen bestuurslid:                                     Michel Leussink

Het bestuur is vanwege het Covid 19 virus slechts twee keer bijeengeweest. Daarnaast is er veel bilateraal overleg geweest over diverse onderwerpen, waaronder opleidingen, zwembadtrainingen en jubileumactiviteiten.

Overige ondersteuning van leden
- Opleidingen: Instructeurs: René Bijkerk (coördinatie), Jan van Ommen en Richard Kramersen.
We hebben nog 7 andere instructeurs met een clublicentie maar zonder NOB licentie.
Brigitte Colin is dit najaar met de NOB instructeursopleiding gestart (1*). En verzorgt als voorbereiding daarop de 1sters opleiding van 3 nieuwe Neptunusleden. Dit onder begeleiding van Jan van Ommen. Jan Schoneveld en Paul Horsthuis verlenen daarbij ook assistentie als dit gevraagd wordt.
- Ondersteuning bij buiten duiken: Michel Leussink, Jaap Schuurmans en René Christenhusz.
- Vullen perluchtflessen: René Bijkerk, René Christenhusz en Jan van Ommen.
- Opening en sluiting zwembad: Jan van Ommen.
- Verzorging conditietrainingen: Bert van Ek (coördinatie), José Bijkerk, Derk van Ommen, Ernst van Ommen, Jan Schoneveld, Herbert Wender, Michel Leussink, René Bijkerk en Paul Horsthuis. (zij verzorgen ook bij toerbeurt het toezicht bij het recreatiebad als er introducés zijn)

Ontwikkeling ledenaantal
OP 1 januari 2020 telde onze vereniging 53 leden. Per 1 januari 2021 tellen we 55 leden. We konden 3 nieuwe leden verwelkomt (1 dame en 2 heren). Helaas zegde Herbert Wender zijn lidmaatschap op. Hij bedankte de trainers voor zijn duikopleiding en het bestuur voor alle mooie jaren die hij bij Neptunus heeft mogen genieten. Herbert heeft ook vele jaren de opleidingen en zwembadtrainingen ondersteund. Daarvoor zijn wij hem ook dankbaar.

Diverse activiteiten

Zwembadtrainingen
Een belangrijk deel van de trainingen moesten we vanwege Cocid-19 maatregelen helaas laten vervallen. In het voorjaar kwam er wat meer ruimte om te kunnen trainen. Om dit mogelijk te maken hebben we een protocol opgesteld dat door de gemeente Hengelo is goedgekeurd. Fijn dat iedereen zich daar goed aan heeft gehouden. Dit is van belang omdat bij structurele afwijking daarvan de gemeente kan besluiten om ons de toegang tot het zwembad te ontzeggen.

Duiktoren / Diveworld
Dit jaar hebben we van de vier geplande trainingen daar slechts twee keer kunnen oefenen.

Buitenduiken
De meeste geplande duitenduiken zijn gelukkig doorgegaan. Dit was met name van belang voor de leden in opleiding. Het was ook mooi om te zien dat er naast de verenigingsduiken diverse leden met elkaar regelmatig buitenduiken konden maken.

Keuring persluchtflessen
Afgelopen jaar hebben we vanuit Neptunus 19 flessen laten keuren. Jan van Ommen, hartelijk dank voor de begeleiding daarvan.

Duikkeuring.

Door het bestuur geplande duikkeuring is vanwege de Covid-19 beperkingen komen te vervallen. We hopen in 2021 dit weer te kunnen organiseren.

Reanimatie en AED opleiding

We hadden het voornemen om bij voldoende belangstelling weer een (herhalings) cursus reanimatie te verzorgen. Ook dit is vanwege Covis-19 niet opgepakt. Het is ook niet duidelijk of dit in 2021 zal lukken.

Communicatie
In 2020 hebben we 8 nieuwsbrieven aan onze leden verzonden.
De belangrijkste onderwerpen waren:
- Uitnodigingen voor de jubileumactiviteiten Todi en Egypte.
- Planning trainingen zwembad en buitenduikactiviteiten.
- Informatie over opleidingen van trainers en nieuwe leden
- Informatie over aanstaande evenementen en het verloop daarvan.

Jaarboekje activiteiten 2020 – 2021.
Evenals 2020 hebben we weer een jaarboekje gemaakt in de vorm van een ‘ouderwetse Buddy Babbels’. Hierin staat de belangrijkste informatie over evenementen, faciliteiten en trainingen die voor dit seizoen gepland stonden en nog staan.
Daarnaast blijven de website en nieuwsbrieven van groot belang om de leden actueel te blijven informeren over de belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen binnen de vereniging.

Website
Op de website geven we actuele informatie over de activiteiten van de vereniging. Daarnaast kunnen geïnteresseerden kennisnemen over wat wij voor een vereniging zijn en wat we allemaal doen. Het volgen van het nieuws op de website is extra relevant omdat vanwege Covid-19 maatregelen geplande activiteiten al dan niet kunnen doorgaan.

Evenementen

Nieuwjaarswandeling
Deze vond op 5 januari plaats rondom het Lonnekermeer. Een mooie opkomst zorgde voor een gezellige sfeer al dan niet veroorzaakt door de chocolademelk (met borrel) en de lekkere pannenkoeken na afloop.

Paasduik
Als gevolg van Covid-19 is aan de leden geen oproep gedaan om dit verenigingsevenement te organiseren.

Zeelandweekend
Gelukkig kunnen we wel weer terugkijken op een, door José Bijkerk georganiseerd, geslaagd en gezellig weekend. We stonden op onze gebruikelijke camping in Renesse.
We hadden er prachtig weer bij. We hebben diverse duiken gemaakt, waaronder bij de Kabbelaar, Zeelandbrug en Kerkepad. Enkele leden hebben ook een prachtige strandwandeling gemaakt.

Jubileumfeest 27 oktober
Vanwege Covid-19 is geen feest georganiseerd. We hopen van harte dat dit uitgestelde feest wel in 2021 te kunnen organiseren.

60 jarig jubileum
Naast het jubileumfeest hadden we diverse jubileumevenementen op het programma staan.

Todi-België.
Jan Grob en Paul Horsthuis hadden de organisatie hiervan voor hun rekening genomen. Voor dit evenement dat voor zondag 22 maart gepland stond, hadden zich 24 deelnemers opgegeven. Door de 1e lockdown kon dit evenement niet doorgaan. 27 September stond als nieuwe datum gepland. Wederom hadden zich 25 deelnemers aangemeld. Dit keer hadden we zelfs voor de reis daarnaar toe een touringcar geregeld. Doordat er toch grote en terechte zorgen waren over de risico’s van het Covid-19 virus, hebben we besloten dit evenement uit te stellen.

Egypte duikreis naar Abu Dabbab
De organisatoren René Bijkerk, Herbert Wender en Paul Horsthuis hadden dit evenement in november gepland. Hiervoor hadden zich circa 15 deelnemers opgegeven. Vooral de nieuwe leden hadden zich erg op hun eerste tropische duik verheugd. Wat een teleurstelling dat dit ook niet door kon gaan. We hopen van harte dat het in 2021 wel gaat lukken om deze reis te maken.

Jubileumhoody
Gelukkig hebben we alle leden dit jaar wel kunnen verrassen met een prachtige hoody met het Neptunus logo. We hebben hierover vele positieve reacties gekregen.

Jubileum Buddy Babbels
Evenals bij vorige jubilea hebben we bij ons 60-jarig jubileum een Buddy Babbels met (oude) verhalen en foto’s uitgegeven. Het meest bijzonder verhaal ging over ons oud lid  Carla Workel die Nederlands kampioen vinzwemmen was en al op jeugdige leeftijd meedeed aan internationale wedstrijden. Het verhaal van Ruud Hoemakers over de geschiedenis van Neptunus was ook een mooie en bij het 60-jariig jubileum passende bijdrage.


Tot slot
Het bestuur bedankt alle leden hartelijk die zich actief voor onze vereniging hebben ingezet. Door hun actieve inzet blijven we een levendige vereniging waar het fijn is om lid van te zijn.

 

 

Agendapunt 3a           Bijlage 3  (verslag kascontrolecommissie jaarrekening 2020)


    
        

3b.            Samenstelling kascontrolecommissie 2021
De kascontrolecommissie voor het haarverslag 29020 bestond uit Richard Kramersen en Karel Versteeg. Karel is aftredend. Voor hem wordt een opvolger gezocht. Belangstellenden voor deze functie kunnen zich voorafgaand aan de vergadering bij de secretaris melden.

Voorstel:
tijdens de vergadering zal een voorstel voor invulling van deze functie worden gedaan.

 

 

                                                                                                        

Agendapunt 4 en 5            Bijlage 4 en 5

 

Concept begroting Neptunus 2021./

Jaarrekening 2020

 

 

                            2021 begroot          2020 begroot          2020 reeël

Inkomsten                                                                                      

 

Contributie              7.800                     7.500                     7.415,00

Rente                          00                         10                            6,29

Advertenties                 50                         50                        100,00

Training en opl            300                        300                        812,00

Huur flessen               120                        120                        150,00

Introducé’s                 100                        300                        000,00

Diversen                                                                              598,00

                            -------                    ----------                -----------

                             8.370                     8.280                     9.081,29

 

Uitgaven

Zwembadhuur         3.700                     3.500                     2.450,00

NOB contributie       2.600                     2.200                     2.209,75

Materiaal                   900  `                    800                     1.650,77

Evenementen             500                        500                        651,49

Training en opl           100                        100                        639,71

Bankkosten                140                        130                       134,65

Verzekeringen            115                        115                          66,54

Bestuurskosten            20                         00                          17,95

ALV                          100                        100                        129,75

Internetsite                 70                         70                          69,00

BB Neptunus               50                         50                        222,54

Diversen                     00                         00                     1.763,73

                            -------                    -------                    ------------

Totaal uitgaven     8.295                   7.565                    10.005,88

 

Brutoresultaat             75                        715                     - 924,59

Afschrijving mat.         00                         00                         000,00

Evenementen 60j        00                       300                         000,00

                            -------                    -------                       ----------

Netto Resultaat       75                        415                       - 924,59

 

N.b. Indien het resultaat wordt gecorrigeerd met een voorschot Zeelandweekend ter hoogte van € 637,50, bedraagt het tekort € 287,09. Dit voorschot wordt door de deelnemers aan het Zeelandweekend terugbetaald.

                                                                                    

Toelichting: Jaarrekening 2020

 

Inkomsten:

 • Training en opleiding: extra inkomsten € 512,- . vanwege opleiding nieuwe leden
 • Diversen: extra inkomsten € 598. Ten behoeve van keuring van de flessen van leden. Zie ook uitgaven Materiaal


Uitgaven:

 • Zwembadhuur: lagere uitgaven € 1.050. Vanwege Corona maatregelen is het zwembad minder gebruikt dan begroot. Het beleid van de gemeente Hengelo m.b.t het in rekening brengen van niet gebruikte reserveringen is nog onduidelijk.
 • Uitgaven Materiaal: indien deze post gecorrigeerd wordt met de inkomsten van de keuring van persluchtflessen bedragen de kosten voor onderhoud materieel € 1052,77. Deze zijn gemaakt voor keuring van persluchtflessen van de vereniging, V-snaren en filters voor de compressor en twee sleutels voor het toegangshek.Twentebad.
 • Evenementen: Hiervan zijn € 637,50 voorgeschoten reserveringskosten Zeelandweekend.
 • Training en opleiding: extra uitgaven € 540,-. Opleidingskosten nieuwe leden
 • Diversen: 1.763,73 Uitgaven voor hoody ’s voor de leden in verband met ons 60 jarig jubileum. Voor dit jubileum is € 3000 gereserveerd.
 • Netto resultaat Dit is uiteindelijk € 924,59 euro negatief (kasstromen).

 

Opmerking: gecorrigeerd met voorschot Zeelandweekend € 637,50 en uitgaven jubilieumhoody’s € 1.763,73 is er sprake van een positief resultaat van: € 1.476,64

 

Toelichting Begroting 2021:

 • Huur zwembad: verhoging € 200,- de gemeente Hengelo heeft de tarieven iets verhoogd.
 • Contributie NOB: verhoging € 400. De jaarlijkse contributie is met € 8 euro per lid verhoogd.
 • Materieel: verhoging € 100. Vanwege de verplichte keuring van een aantal persluchtflessen van de vereniging zijn de uitgaven voor onderhoud materieel begroot op € 900.
 • Begroot Netto resultaat: positief € 75,-. Ondanks bovengenoemde verhogingen verwachten we een sluitende begroting,

 

Stand budget 60-jarig jubileum: reservering € 3.000. -/- kosten hoody’s : € 1.763,73,

Resteert: € 1.236,27. Dit bedrag is beschikbaar voor eventueel het uitgestelde evenement Todi en het uitgestelde 60-jarig jubileumfeest.

 

 Hieronder het door Jan Grob opgestelde overzicht resultaten 2020. Hierbij zijn de voorgeschoten kosten van het Zeelandweekend 2021 aangemerkt als vordering en als zodanig in de balans 31-12-2020 opgenomen. Hiermee wordt het tekort voor 2020 teruggebracht naar € 297,09.
De jubileumhoody's zijn wel als kosten opgenomen.
Deze uitwerking is tevens bouwsteen voor de balans per 31-12-2020. Deze balans zal ter vergadering worden gepresenteerd.

 

 

Agenda punt 6            Bijlage 6

Verslag materialen 2020 en beleid 2021

Het nodige onderhoud  aan de compressor  is uitgevoerd.

Beide vul-ventielen zijn vervangen voor nieuwe.

Compressor v-snaren  zijn dit jaar ook vervangen.

Vervangen zijn ook de ontvochtingsfilters, lucht aanzuigfilter en olie van de compressor.

Verder kleine dingen vervangen zoals ventielen van de inflator-slangen,

o-ringen van de duikflessen , automaten ,enz.

Tegelijk met de keuring van persluchtflessen van de leden zijn ongeveer de helft van de persluchtflessen die in eigendom zijn van de vereniging gekeurd.

 

Materialen aanwezig in vulhok:

 

12 x Automatensets

Duikflessen:  4 x 3L

                   9 x 5L

                   2 x 7L

                   5 x 10L

                   1 x 12L

                   1 x 15L

 

18 paar zwembadvinnen

11 snorkels

16 duikbrillen

 

Jackets:        3 x XXS

                   1 x XS

                   4 x S

                   4 x M

                   2 x. L 

                   1 x XL

 

1 Compressor L&W 280ES

4 bufferflessen 50L ( in bruikleen van G. Wooldrik)

1 Zuurstofmeter.

 

Het vullen van de duikflessen op de zaterdag ( voor de training) en op andere dagen naar afspraak liep weer voorspoedig.

Met dank aan de leden van de vulploeg en de geduldige sociale leden bij het vulhok.

 

Afschrijvingsstaat materialen: status 31-12-2020

 

 

 

Materialen 2021

 

Aankomend onderhoud en reparaties:

 

Compressor v-snaren spanning controle en eventueel aanspannen.

Jackets en automatensets onderhoud plegen.

Bekeken wordt of er van de vereniging nog persluchtflessen zijn die gekeurd moeten worden.

 

 

Vultijden blijven als voorheen.

Zaterdag voor de training.

En eventueel op afspraak op woensdagavond of vrijdag avond.

 

René Bijkerk

februari 2021

 

 

 

Agendapunt 7             Bijlage 7               

 

Algemene ledenvergadering Neptunus 1 maart 2021

Verslag opleidingen 2020 en beleid 2021

 

Opleidingverslag 2020

 

1*-opleiding is begonnen in November 2020 .

Hiervoor hebben zich 3kandidaten aangemeld: 1 dames en 2 heren.

Zij zijn druk bezig met de zwembadlessen.

 

2*-opleiding is ook begonnen.

Hiervoor hebben zich 5 kandidaten aangemeld: 3 Dames en 2 heren.

 

De doelstelling was om de 2* opleidingen dit jaar af te ronden.

Door het tussen komen van het Covid-19 virus is dit vertraagd.

Gelukkig zijn we toch begonnen met digitaal theorieles.

Buitenwater duiken waren in het begin van het jaar voor de zomervakantie op een laag pitje gekomen.

Dit hebben we na de vakantie gelukkig aardig ingehaald, 2 cursisten zijn bijna klaar en moeten alleen nog 2 zwembad lessen redden doen .

Alle 4 gaan volgend jaar vol goede moed verder met hun opleiding.

 

1* instructeurs opleiding

Zhanna van der Hoeven heeft dit voorjaar haar 1* instructeursopleiding behaald.

Dit najaar heeft Brigitte Colin in het zwembad een start gemaakt met haar instructeursopleiding

 

De specialisaties waar interesse voor was zijn jammer genoeg niet van start gegaan.

 

Veel dank voor de leden en cursisten die ondanks het rare jaar met Covid-19 toch de moed erin hielden en genoten van de momenten aan de waterkant.

 

Opleidingen 2021

 

1*-opleiding

Het weer oppakken van de zwembad- en theorielessen.

Beginnen van de buitenwaterduiken/ lessen in het voorjaar.

 

2* -opleiding

Voor 2 cursisten de laatste lessen afronden, voor de overige 3 gaan we weer vol goede moed verder met de opleiding.

Specialisaties

De specialisaties waar interesse voor is kun je voor aanmelden en we gaan bekijken of dit is in te vullen dit jaar.

 

Hopende op een goede opkomst van zowel trainers als leden.

Een sociaal, actief en sportief duikjaar toegewenst door.

 

René Bijkerk

februari 2021

 

Agendapunt 8             Bijlage 8

 

Algemene ledenvergadering Neptunus 1 maart 2021

Voorstel samenstelling bestuur


Rooster van benoeming en aftreden bestuursleden Neptunus

Overeenkomstig de bepalingen uit de statuten en huishoudelijk reglement dienen bij een bestuur van 5 personen ieder jaar 2 bestuursleden af te treden. Uit onderstaand schema blijkt wie dat zijn.
Deze bestuursleden zijn graag bereid om deze functie voor een volgende periode te blijven vervullen.

Functie

naam

Jaar

benoeming

herbenoemd

Jaar aftreden

(Her)benoeming

Voorzitter

Paul Horsthuis

2015

2019

2022

 

secretaris

Jan Schoneveld

2018

2020

2023

 

penningmeester

Jan van Ommen

2016

2020

2023

 

Materialen en opleiding

René Bijkerk

 

 

2021

 

Algemeen bestuurslid

Michel Leussink

2018

 

2021

 

 

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich bij de secretaris schriftelijk of voorafgaande aan de Algemene ledenvergadering melden.


Indien leden belangstelling hebben om zich in te zetten voor bestuurstaken en /of evenementen horen we dat graag. Vanwege de continuïteit van onze vereniging is het van belang om ook op de langere termijn leden te hebben die zich hiervoor willen inzetten.
Hierbij moet worden opgemerkt dat het bestuur uit 9 leden mag bestaan. Leden die mogelijk belangstelling hebben voor een bestuursfunctie kunnen dan ook tot het bestuur toetreden om ervaring op te doen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de voorzitter: Paul Horsthuis.

Voorstel:
1.       Eventuele leden die zich voor een bestuursfunctie hebben opgegeven, als bestuurslid te benoemen.

 1. Akkoord te gaan met de herbenoeming van Michel Leussink en René Bijkerk

 

                                                                                    

              Bijlage: bij agendapunt 8

Relevante bepalingen uit statuten en huishoudelijk reglement bestuur

Statuten

Huishoudelijk reglement

HOOFDSTUK 6: VAN HET BESTUUR.

Artikel 1.

Het bestuur heeft de algemene leiding van de vereniging, neemt alle maatregelen van orde bij oefeningen en wedstrijden, en treedt op in alle gevallen waarin de reglementen niet voorzien. De leden van het bestuur hebben te allen tijde het recht vergaderingen van eventuele onderafdelingen of commissies bij te wonen en hebben daarbij een adviserende stem. Het bestuur heeft het recht in geval van tussentijdse vacatures waarnemend functionarissen te benoemen. Deze hebben in het bestuur zitting tot de eerstvolgende A.L.V. Het bestuur wordt door de A.L.V. In januari of februari gekozen voor onbepaalde tijd, met dien verstande, dat jaarlijks bijeen uit 5 personen bestaand bestuur 2 personen, bij een uit 7 personen bestaand bestuur 3 personen en bij een uit 9 personen bestaand bestuur 4 personen volgens een door het bestuur vastgesteld rooster periodiek aftreden.

HOOFDSTUK 7: VERGADERINGEN.

Artikel 1.

Indien er een vacature in het bestuur is, vermeldt de aankondiging de kandidaat. Tegenkandidaten voor bestuursfuncties kunnen door tenminste 5 stemgerechtigde leden worden gesteld, met een bereidverklaring van de kandidaat, van tevoren schriftelijke bij het secretariaat of ten overstaan van de vergadering persoonlijk voor de functie kiesbaar te stellen, mits deze kandidaatstelling door 5 stemgerechtigde leden wordt gesteund.