Beste leden,                                                                                              

Hierbij nodig ik jullie van harte uit voor de algemene ledenvergadering van OWG-Neptunus op:
Datum: maandag 2 maart 2020; Tijd: 20.00 uur;
locatie:. Kulturhus Hasselo, Henry Woodstraat 62 7558 CP Hengelo.

Na afloop van deze vergadering verzorgt Eigenwijze Duikreizen een presentatie over onze voorgenomen duikvakantie naar Egypte. In verband hiermee zijn partners van leden die belangstelling hebben om met deze reis mee te gaan ook van harte uitgenodigd.

Wij ronden deze avond af met een drankje en bitterballen. Wij hopen op een grote opkomst!
Willen jullie je via de website laten weten of je komt?
(dat kan via tabbladen: Agenda - evenementen - algemene ledenvergadering - ik ga mee (groene veld rechts bovenaan).)


Agenda:
1. Opening/vaststelling agenda
2. Mededelingen van het bestuur
3. Jaarstukken 2019 en begroting/beleid 2020 ter bespreking en vaststelling

 1. Verslag jaarvergadering 3 maart 2019 (bijlage 1).
  Voorstel: na bespreking met inachtneming van de gemaakte opmerkingen vast te stellen.
   
 2. Algemeen Jaarverslag bestuur 2019 (bijlage 2)
  Voorstel: na behandeling / bespreking met inachtneming van de gemaakte opmerkingen vast te stellen.
 1. Bevindingen kascontrolecommissie (Bijlage 3)
  Marco Gerritsen en Karel Versteeg vormden samen de kascontolecommissie
  Voorstel: na mondelinge toelichting en beantwoording van eventuele vragen met instemming van de bevindingen kennis te nemen.
 1. Financieel jaarverslag Neptunus 2019 (bijlage 4)
  Voorstel: na bespreking met inachtneming van de gemaakte opmerkingen goed te keuren.
 1. Samenstelling kascontrolecommissie financieel verslag 2020
  Er is 1 vacature voor een lid van deze commissie vacant. Indien leden hiervoor belangstelling hebben kunnen zij zich bij de secretaris aanmelden.  
  Voorstel: commissie leden: Karel Versteeg en een ter vergadering voor te dragen lid te benoemen.
 1. Begroting Neptunus 2020 (bijlage 4)
  Voorstel: na behandeling / bespreking met inachtneming van de gemaakte opmerkingen goed te keuren.
 1. Verslag materialen 2019 en beleid 2020 (bijlage 5)
  Voorstel: na behandeling / bespreking met inachtneming van de gemaakte opmerkingen goed te keuren.
 1. Verslag Opleidingen 2019 en beleid 2020 (bijlage 6)
  Voorstel: na behandeling / bespreking met inachtneming van de gemaakte opmerkingen goed te keuren.
 2. Verslag evenementencommissie 2019 (mondeling) en organisatie evenementen 2020
  We zullen in ieder geval stilstaan bij ons 60-jarig jubileum (bijlage 7).
  Voorstel: na bespreking met instemming kennis te nemen van het verloop van de evenementen 2019 en initiatieven bij 60 jarig jubileum

 1. Verkiezing / (her)benoeming bestuursleden (bijlage 8)
  Zie Rooster van aftreden.
  Kandidaten kunnen zich uiterlijk tot 1 maart 2020 bij de secretaris melden.
  Indien leden belangstelling hebben om zich in te zetten voor bestuurstaken en /of evenementen horen we dat graag. Vanwege de continuïteit van onze vereniging is het van belang om ook op de langere termijn leden te hebben die zich hiervoor inzetten. Afhankelijk van de belangstelling kunnen zij meedraaien om inzicht te krijgen in de activiteiten en ervaring op te doen.

  Voorstel:
  ter vergadering status aanmeldingen bespreken en bestuursleden te (her)benoemen.
 1. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt
  Indien er nog punten zijn die ook besproken zouden moeten worden, dan vernemen we dat graag geruime tijd voorafgaande aan de vergadering.


Presentatie Evenement Egypte (circa 20 minuten)
Eind vorig jaar hebben we jullie belangstelling geïnventariseerd voor een duikreis naar Egypte. Daaruit is gebleken dat er voldoende belangstelling is om deze reis te organiseren. Herbert Wender, René Bijkerk en Paul Horsthuis hebben recentelijk over de data, het wenselijke programma en de kosten met Eigenwijze duikreizen (EWD) gesproken.
In de week van 10 februari verwachten wij een concreet voorstel van. EWD.
Wij hebben het aanbod van dit reisbureau, om over deze reis tijdens de algemene ledenvergadering een toelichting te geven, graag aangenomen.

Informeel samenzijn
Na afloop van de vergadering drinken we graag met jullie een drankje in de bar van het wijkcentrum. Het bestuur betaalt de bitterballen.

Bijlagen

Concept
Notulen Algemene Ledenvergadering OWG Neptunus d.d. 4-3-2019 (Bijlage 1)

(n.b. vast te stellen in de ALV 2 maart 2020)
Aanwezig: Paul Horsthuis (voorzitter), Jan van Ommen (penningmeester), René Bijkerk ( commissaris opleidingen en materialen), Michel Leussink (algemeen bestuurslid), Jan Schoneveld (secretaris), Karel Versteeg, Bert van Ek, José Bijkerk, Herbert Wender, Robert Wender, Ernst van Ommen, René Christenhusz, Jaap Schuurmans.
Afwezig met kennisgeving: Hans de Wit.

1. Opening / vaststelling agenda
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Van het bestuur
Er zijn geen mededelingen van het bestuur. Bert van Ek merkt op dat het adres van de secretaris op de website nog niet is aangepast. Ook staat zijn eigen naam verkeerd gespeld. De voorzitter zegt toe dat hij dit zal bekijken en zo nodig verbeteren.
3. Ter bespreking en vaststelling
A. en B. Verslag algemene ledenvergadering Neptunus 19 maart 2018 en Algemeen jaarverslag Neptunus 2018
Besluit: Beide verslagen worden ongewijzigd vastgesteld. De secretaris wordt bedankt voor het opstellen van deze verslagen
C.  Financieel jaarverslag 2018 en voorstel begroting 2019.
Een hard copy van de balans van Neptunus per 31 december 2018 rouleert tijdens de vergadering
Jan van Ommen merkt op dat de zwembadhuur naar zijn verwachting hoogstwaarschijnlijk langzaam maar zeker verhoogd gaat worden. Paul Horsthuis denkt dat dit, gezien de geringe verhogingen, budgettair gezien binnen de huidige financiële mogelijkheden opgevangen kan worden. Daarnaast is Neptunus financieel gezien een gezonde vereniging.
Uit de balans blijkt dat er tot en met 2018 € 900.- is gereserveerd voor het 60-jarig jubileum van Neptunus, volgend jaar. Inclusief de nog toe te voegen bedragen in 2019 en 2020 is er € 1.500 voor dit jubileum beschikbaar.
Besluit: De jaarrekening 2018 en begroting 2019 worden met algemene stemmen vastgesteld en goedgekeurd.

D. Verslag kascontrolecommissie
De kascommissie, bestaande uit Jan Grob en Marco Gerritsen verlenen volledige goedkeuring aan de financiële administratie van Neptunus en prijzen de overzichtelijke manier waarop de penningmeester zijn werk doet. De voorzitter bedankt beide leden voor hun toezicht.
Besluit: De vergadering verleent op basis hiervan unaniem decharge aan de penningmeester voor de gevoerde financiële administratie.

E. Verslag materiaalcommissie
Bij de behandeling van het jaarverslag materialen meldt René Bijkerk dat het onderhoud aan de compressor is uitgevoerd.
N.a.v. het voornemen om de compressor uit te rusten om Nitrox te kunnen vullen vraagt René Bijkerk zich af of het wel zinvol is deze voorziening aan te brengen. Hij verwacht dat er nauwelijks gebruik van gemaakt gaat worden. Hoewel hij zelf wel belang heeft bij het kunnen vullen met Nitrox, is Jan van Ommen ook niet overtuigd van de meerwaarde. René Christenhusz denkt dat er met de HSD wel een afspraak te maken is dat in incidentele gevallen bij hen Nitrox gevuld kan worden.
De voorzitter trekt hieruit de conclusie dat de ombouw naar Nitrox niet plaats gaat vinden. Indien er meerdere leden behoefte hebben aan deze faciliteit, kan dit opnieuw worden overwogen.
Besluit: van het verslag materiaalcommissie wordt met instemming kennisgenomen.

F. Verslag Opleidingen.
René Bijkerk vindt het van belang dat tijdens het buitenwaterseizoen voldoende ervaren begeleiders voor de nieuwe leden die een 1* opleiding volgen aanwezig zijn bij de buitenduiken.
Ook wil hij graag weten of de frequentie van eens in de 2 maanden gebruik te maken van Diveworld voorlopig zo blijft. Wat de voorzitter betreft blijft dat zo, omdat de opkomst toto nu te beperkt is voor een maandelijkse training. Mocht het anders worden dan kan na beoordeling van het dagelijks bestuur de frequentie aangepast worden.
Jan van Ommen merkt op dat Diveworld niet blij is met de teruggang van het aantal reserveringen. Dit is ook niet volgens eerdere afspraken. Het wordt evenwel gedoogd.
Bij een beperkt aantal gebruikers is het volgens Jan voordeliger om per aanwezig lid te gaan betalen.
Besluit: van het verslag opleidingen wordt met instemming kennisgenomen.

G. Evenementen.
In het jaarverslag van de secretaris wordt stilgestaan bij het verloop van de evenementen 2018.De voorzitter stelt vast dat er nog geen bestuurslid is die de evenementen onder zijn/haar hoede heeft. Tot op dit moment wordt steeds per activiteit een oproep gedaan bij de leden om een bepaald evenement te organiseren.
De voorzitter vraagt of iemand zich geroepen voelt het jaarfeest 2019 te organiseren. Michel Leussink stelt voor de nieuwe leden te vragen. De voorzitter wil de nieuwe leden wel gaan uitdagen. Zelf wil hij wel helpen. “Goed voor de integratie”.
Besluit: van de gang van zaken ‘Evenementen’ wordt kennisgenomen.

H. Benoeming en aftreden bestuursleden.
Conform de bepalingen in de statuten treden René Bijkerk en Paul Horsthuis af.
Besluit: René Bijkerk en Paul Horsthuis worden met algemene stemmen herbenoemd.

Samenstelling kascontrolecommissie.
Marco Gerritsen en Karel Versteeg hebben zich bereid verklaard zitting te nemen in de kascommissie 2019.
Besluit: Beide leden worden in deze functie unaniem benoemd.
Besluit: Op basis van alle onder dit agendapunt besproken onderwerpen geeft de Algemene Leden Vergadering het bestuur unaniem decharge voor alle gedane handelingen.

4. Beleid ongewenst gedrag OWG Neptunus.
Op initiatief van de NOB stelt het bestuur voor om voor onze vereniging beleid tegen ongewenst gedrag vast te stellen dat voor alle leden van toepassing is. Dit is van belang om kwetsbare leden tegen seksueel misbruik / ongewenst gedrag te beschermen. Dit houdt ook in dat voor instructeurs die brevetten uit mogen schrijven een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet worden aangevraagd. Mogelijk kan dit via de NOB gratis verkregen worden. Daarmee voldoen we aan de door de NOB opgelegde verplichting voor instructeurs.
Besluit: Met algemene stemmen wordt het voorgestelde ‘ Beleid ongewenst gedrag OWG-Neptunus’, de ‘ Gedragscode voor instructeurs’ en de verplichting dat instructeurs een VOG hebben, goedgekeurd.

5. Jubilarissen
Tijdens de vergadering wordt stilgestaan bij het 50 jarig lidmaatschap van Jan Schoneveld en het 25-jarig lidmaatschap van René Bijkerk bij onze vereniging. René is geboren in het jaar 1969. In hetzelfde jaar werd Jan lid van de vereniging.  Beide heren vertellen over diverse belevenissen die zij gedurende hun lidmaatschap hebben meegemaakt. Daaruit blijkt dat zowel Jan als René eigen mooie belevingen hebben en het lidmaatschap van Neptunus waardevol is gebleken. De voorzitter memoreert ook de actieve inbreng van beide heren in het belang van de vereniging. Hieruit blijkt dat hun inzet, maar ook die van andere leden binnen hun mogelijkheden, van belang is om een actieve vereniging te kunnen zijn en op de langere termijn vitaal te kunnen blijven.
Namens alle leden spreekt hij zijn waardering voor beide jubilarissen tijdens het overhandigen van een mooie bos bloemen en een passend geschenkje.

6. Rondvraag.
Tot slot wordt stilgestaan bij het 60-jarig bestaan van Neptunus, volgend jaar. Hoe moet dat jubileum gestalte krijgen. Een reünie? Of een demonstratie zoals dat heel veel jaren geleden heeft plaats gevonden in een grote tank? Iets maatschappelijks doen? Of hiervoor de duiktoren van Diveworld af te huren? Met als nevendoel nieuwe leden te werven?
Herbert Wender merkt op dat Diveworld in feite v.w.b. werving nieuwe leden een concurrent is. José Bijkerk pleit voor een milieu gerelateerde actie. Robert Wender stelt voor in een groep te gaan brainstormen. Herbert wil wel helpen. Paul Horsthuis gaat het voortouw nemen om deze brainstorm te organiseren

Acties
1. Bekijken website op actuele gegevens secretariaat en correcte naam Bert van Ek
Status: Gegevens secretariaat zijn actueel en ieder lid kan zelf zijn gegevens aanpassen
2. Organisatie Jaarfeest 2019
Paul Horsthuis zal proberen nieuwe leden te enthousiasmeren om dit samen met hem op te pakken
Status: deze leden zijn gevraagd. Succesvol jaarfeest heeft op 27 oktober plaatsgevonden.
3. Organiseren brainstorm met leden over 60-jarig jubileum door Herbert Wender en Paul Horsthuis
Status: Zie algemeen jaarverslag 2019 bestuur Neptunus


Jaarverslag bestuur Neptunus 2019                                                    Bijlage 2

Inleiding
In dit jaarverslag vinden jullie een samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen binnen onze vereniging 2019. Een belangrijk aandachtpunt is het bestaansrecht van Neptunus dat niet los kan worden gezien van het draagvlak en de inzet van onze leden.
Deze betrokkenheid is vooral van belang bij de verzorging van de trainingen en opleidingen en de organisatie van evenementen zoals het jaarfeest en het Zeelandweekend.
Het bestuur bedankt hierbij dan ook alle leden die zich het afgelopen jaar voor de vereniging hebben ingezet.

Het bestuur
Tijden de Algemene ledenvergadering op 4 maart 2019 zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:
- Behandeling en vaststelling van diverse jaarverslagen (inhoudelijk, financieel, materialen/technisch en opleidingen).
- Het verslag van de kascommissie bestaande uit Marco Gerritsen en Jan Grob.
- Herbenoeming bestuursleden (zie hieronder).
- Jubilarissen: Jan Schoneveld (50 jaar lid) en René Bijkerk (25 jaar lid) werden in het zonnetje gezet.
- Beleid ongewenst gedrag OWG Neptunus.
-Instellen nieuwe kascommissie, Marco Gerritsen en Karel Versteeg.

Samenstelling bestuur per 31 december 2019
Voorzitter:                                                      Paul Horsthuis
Secretaris:                                                      Jan Schoneveld
Penningmeester:                                            Jan van Ommen
bestuurslid materiaal en opleidingen:                René Bijkerk
Algemeen bestuurslid:                                    Michel Leussink

Het bestuur is 6 keer bijeen geweest. Belangrijkste onderwerpen: werving nieuwe leden, planning zwembadtrainingen en gebruik duiktoren, opleiding nieuwe leden en evenementen.

Overige ondersteuning van leden
- Opleidingen: NOB-Instructeurs: René Bijkerk (coördinatie), Jan van Ommen en Richard Kramersen.
De groep instructeurs is aardig uitgedund er zijn er na de bijscholing en de licentie testen 4 over (Rene, Richard, Renate en Jan). De anderen hebben hun licentie laten verlopen, maar dat betekent natuurlijk niet dat ze geen instructie meer kunnen geven. Als we hun meetellen hebben we nog steeds een goed kader (plus minus 7 ex instructeurs) voor opleidingen. Jeroen Smelter heeft per 1-1-2019 jammer genoeg de club verlaten.
- Ondersteuning van de instructeurs bij buitenduiken: Herbert Wender, Michel Leussink, Jaap Schuurmans en René Christenhusz.
- Vullen flessen: René Bijkerk, René Christenhusz en Jan van Ommen.
- Opening en sluiting zwembad: Derk van Ommen en Jan van Ommen.
- Verzorging conditietrainingen: Trainers: Bert van Ek (coördinatie), José Bijkerk, Derk van Ommen, Ernst van Ommen, Jan Schoneveld, Herbert Wender, Michel Leussink, René Bijkerk en Paul Horsthuis.
Zij verzorgen ook bij toerbeurt het toezicht bij het recreatiebad als er introducés zijn.


Ontwikkeling ledenaantal

OP 1 januari 2019 had onze vereniging 53 leden. Dit jaar hebben we 5 nieuwe leden verwelkomt, te weten: Monique Oude Wesselink, Gaby, Marc, Anniek en Lynouk Bruins. Helaas verlieten ook 5 leden onze vereniging, te weten: Gert, Joost en Martijn Buursink, Richard Faber en Cock van Driel. Ons ledental blijft dus staan op 53.

Trainingen
In 2019 zijn de trainingstijden ongeveer hetzelfde als vorig jaar. De koude bak hebben we nu zo veel mogelijk van 17.00 tot 18.00 voor zover dat uitkomt met de planning van de polo na onze training en het diploma zwemmen voor onze training. Het aantal conditie-zwemmers in de koude bak is iets afgenomen. De warme bak hebben we in de winter eens in de twee weken van 17.30 tot 18.30. De warme bak wordt soms goed bezocht, vooral tijdens de intro-dagen komen de leden graag met hun kinderen en/of partner, hetgeen dan een gezellige drukte tot gevolg heeft.
Eens in de twee maand op de tweede vrijdag van 19.00 t/m 21.00 uur hebben we een training in de duiktoren van Dive World, met name om de opstijgingen en het trimmen en decoballon oplaten, maar ook het free diven te beoefenen.
De beoogde zomerstop is 6 weken doch werd door de verbouwing van het zwembad in september toch 8 weken. De verbouwing is nog steeds niet voltooid en elke keer blijkt de toegang en kleedkamers weer anders verdeeld te zijn. Hopelijk komt het voor de zomer nog klaar en houden de veranderingen eindelijk op.
Alle schema’s voor zwembadtraining (planning van Jan van Ommen en Bert van Ek), buitenwater (planning van Rene Bijkerk), staan op onze website en worden rondgemaild in onze nieuwsbrieven.
Alle instructeurs, trainers en helpers en natuurlijk ook de deelnemende leden bedankt voor jullie inzet en enthousiasme.

Duikkeuring
Door het bestuur is de voor de leden noodzakelijke duikkeuring ook in 2019 georganiseerd. Deze keuring is evenals in 2017 en 2018 door dr. Van Meerendonk verzorgd.
(Adres: Hoed de Esch, Rembrandtstraat 2, 7482ED Haaksbergen). De kosten bedroegen dit jaar 30 euro per keuring.

Reanimatie en AED opleiding
Op 2 en 7 oktober hebben we onze leden een gratis reanimatiecursus aangeboden. Hieraan hebben 9 leden met goed gevolg deelgenomen. Jan van Ommen heeft als gecertificeerd NOB-instructeur deze cursus verzorgd. Na afloop van de training kon hij namens de NOB een certificaat uitreiken. Ook kreeg iedere deelnemer geplastificeerd de instructie hoe te handelen, mee.
Het is ook goed om vast te stellen dat onze vereniging er een flink aantal leden bij heeft die, als de nood aan de man komt, reanimeren kunnen.

Communicatie
In 2019 hebben we 6 nieuwsbrieven aan onze leden verzonden.
De belangrijkste onderwerpen waren:
- Planning trainingen en buiten duikactiviteiten
- 60-jarig jubileum in 2020. Oproep voor ideeën.
- Uitnodiging voor deelname opleiding reanimatie en AED gebruik.
- Informatie over aanstaande evenementen en het verloop daarvan.
- Beleid ongewenst gedrag.
- Jaarfeest 2019.

Jaarboekje activiteiten 2019 – 2020
Op verzoek van de algemene ledenvergadering is een jaarboekje in de vorm van een ‘ouderwetse Buddy Babbels’ gemaakt. In dit blad staat een overzicht van welke activiteiten onze vereniging in deze periode op het programma heeft staan. Daarnaast blijven de website en nieuwsbrieven van groot belang om de leden actueel te blijven informeren over de belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen binnen de vereniging.

Website
Op de website geven we actuele informatie over de activiteiten van de vereniging. Daarnaast kunnen geïnteresseerden kennisnemen over wat wij voor een vereniging zijn en wat we allemaal doen.

Evenementen:

Nieuwjaarswandeling
.
Deze vond op 6 januari plaats in De Lutte. Een mooie opkomst zorgde voor een gezellige sfeer al dan niet veroorzaakt door de chocolademelk (met borrel) en de lekkere pannenkoeken na afloop.
Paasduik
Begin 2017 heeft het bestuur bij de leden een oproep gedaan om mee te helpen om evenementen te organiseren. Ter ondersteuning hiervan is een ‘Draaiboek evenementen’ opgesteld.
Op de oproep aan om de paasduik in 2019 is te organiseren is helaas geen reactie ontvangen. Als gevolg hiervan is in 2019 geen paasduik georganiseerd. Wij hopen van harte dat in 2020 wel iemand de organisatie voor zijn of haar rekening wil nemen.
Zeelandweekend
Dit jaar kunnen we weer terugkijken op een geslaagd en een gezellig weekend. We stonden op onze gebruikelijke camping in Renesse. De weersomstandigheden waren prima.
We hebben diverse duiken gemaakt, waaronder bij de Kabbelaar, Zeelandbrug en Kerkepad.
José Bijkerk, hartelijk dank voor de organisatie.
Jaarfeest 27 oktober
Evenals vorig jaar vond het jaarfeest plaats in het verenigingsgebouw de Samenloop in Hengelo. Dit feest had een Spaans thema. Dit bleek uit de aankleding van het zaaltje en de ontvangst met sangria (met en zonder alcohol). Onder leiding van een dansleraar Paul met zijn danspartner Ferti hebben de liefhebbers de basisstappen van de Merengue geleerd.
Hierna konden we ons tegoed doen aan een heerlijk buffet met vele Spaanse gerechten. De organisatoren: Dorothy Wold, Arnold ter Welle, Lennart Driessen en Paul Horsthuis hebben er veel werk van gemaakt. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd feest.
60-jarig jubileum 2020
Om zoveel mogelijk leden te betrekken bij de inhoud en realisatie van het programma hebben Herbert Wender en Paul Horsthuis alle leden in mei al uitgenodigd om hierover mee te denken. Helaas was er nauwelijks belangstelling voor deze brainstormbijeenkomst. In de daaropvolgende nieuwsbrieven hebben we gevraagd om suggesties aan te dragen voor een passend programma voor dit jubileum.
Inmiddels staan er twee evenementen op het programma: Todi in Bergingen België en Egypte. Met de nieuwsbrieven van december en januari zijn de leden hierover geïnformeerd

Tot slot
Het bestuur bedankt alle leden hartelijk die zich actief voor onze vereniging hebben ingezet. Door hun actieve inzet blijven we een levendige vereniging waar het fijn is om lid van te zijn.

Agenda punt 3 c
Bevindingen kascontrolecommissie
Ter vergadering zal het schriftelijk verslag van de kascontrolecommissie ook ter inzage liggen.


OW OWG Neptunus                                                                                  Bijlage 4

 

 • Jaarrekening 2019
 • begroting 2020.

 

                            2020 begroot           2019 begroot           2019 reëel

Inkomsten                                                                                     

 

Contributie              7.500                     7.500                     7.580,00

Rente                          10                         60                          17,55

Advertenties                 50                       100                            0,00

Training en opl            300                        300                        645,00

Huur flessen               120                        120                        180,00

Introducé’s                 300                        300                        580,00

Diversen                                                                                   

                            -------                    ----------                -----------

                            8.280                      8.380                     9.002,55

 

Uitgaven

Zwembadhuur         3.500                     3.500                     3.307,50

NOB contributie       2.200                     2.100                     2.159,44

Materiaal                   800  `                    800                        498,09

Evenementen            500                        500                        680,40

Training en opl          100                        100                        474,95

Bankkosten                130                       130                        126,00

Verzekeringen            115                        115                        114,34

Bestuurskosten            00                         00                            0,00

ALV                           100                        100                        140,71

Internetsite                  70                         40                          69,00

BB Neptunus                50                         00                          52,26

Diversen                      00                         00                        241,10

                            -------                    -------                    ------------

                             7.565                     7.385                     7.863,79

 

Brutoresultaat            715                        995                     1.138,76

Afschrijving mat.          00                        315                       315,00

Evenementen 60j        300                       300                       300,00

                            -------                    -------                       ----------

Netto Resultaat       415                      380                         523,76

 

 

De balans en overzicht materiaal per 31-12-2019 ligt ter vergadering ter inzage

 


Jaarverslag materialen Neptunus 2019                                                         Bijlage 5

Onderhoud materiaal

Revisie van de beide vulventielen van de compressor in 2018 heeft niet het gewenste resultaat gegeven, door weer terugkerende lekkages hebben we besloten om de vulventielen te vervangen voor nieuwe betere types.

Het nodige onderhoud aan de compressor is uitgevoerd.

Vervangen van de adem filters en olie van de compressor.

Verder kleine dingen vervangen of gerepareerd zoals ventielen van de jackets,

o-ringen van de duikflessen  en automaten/ manometers enz.

Alle benodigde materialen hiervoor waren nog op voorraad / in bezit van Neptunus.

 

Materialen aanwezig in vulhok:

12 x Automatensets

Duikflessen:  4 x 3L

                   9 x 5L

                   2 x 7L

                   5 x 10L

                   1 x 12L

                   1 x 15L

18 paar zwembadvinnen

11 snorkels

16 duikbrillen

Jackets:        3 x XXS

                   1 x XS

                   4 x S

                   4 x M

                   2 x. L 

                   1 x XL

1 Compressor L&W 280ES

4 bufferflessen 50L ( in bruikleen van G. Wooldrik)

1 Zuurstofmeter.

 

Verder hebben we een 10 liter fles als schenking van Jan Schoneveld gekregen.

Deze laten we keuren om toe te voegen aan de club materialen.

Heb je nog duikmaterialen liggen die je toch niet meer gebruikt, misschien kun je

de club hiermee helpen.

Het vullen verliep vlekkeloos door de inzet van de vulploeg, bedankt voor jullie inzet.

 

Beleid Materialen 2020

Aankomend onderhoud en reparaties

Compressor v-snaar zal dit jaar worden gecontroleerd en eventueel opnieuw gespannen worden.

Dit jaar zullen ook alle flessen die voor de keuring moeten worden aangeboden voor keuren.

Leden kunnen ook hun eigen flessen laten keuren en deze inleveren bij de club, info over wanneer en kosten volgen nog via Neptunus nieuwsbrief.

Preventief onderhoud aan de automatenset en afstellen.

En eventuele verdere voorkomende reparaties.

Vultijden blijven als voorheen. Zaterdag voor de training.

En eventueel op afspraak op woensdagavond.

 

René Bijkerk

 

Jaarverslag Opleidingen Neptunus 2019                                                       Bijlage 6

1*-opleiding

Hiervoor hadden zich 4 kandidaten aangemeld, na het afronden van de theorie en zwembadlessen zijn de heren en dames begonnen in april/ mei aan hun buitenwaterduiken.

3 nieuwe 1 sters duikers waren klaar met hun opleiding voor de vakantie en 1 volbracht. de opleiding erna.

Gefeliciteerd met jullie 1 sters brevet; Mirjam, Arnold, Lennert en Dorthy.

3*-opleiding
Hiervoor hebben zich 3 kandidaten aangemeld. Alle drie zijn geslaagd voor hun brevet. Gefeliciteerd met jullie 3 sters brevet ; Jan Grob, Jaap en Brigitte.

1* instructeur opleiding

Zhanna is begonnen met haar opleiding en doet haar theorie en praktijk opdrachten binnen Neptunus en andere verenigingen.

Inmiddels is zij geslaagd voor haar 1* instructeur, gefeliciteerd Zhanna.

Alle duikers, instructeurs en clubleden bedankt voor jullie inzet aan de waterkant, theorielokaal, zwembadrand enz. voor helpen bij de opleiding.

 

Opleidingen 2020

 

1* Opleiding

Hiervoor hebben zich 2 dames aangemeld. De opleiding is reeds begonnen met de zwembad oefeningen. Theorielessen zijn medio februari begonnen

Buitenduiken beginnen in het voorjaar.

 

2* Opleiding

Hiervoor hebben zich 4 1* duikers aangemeld. Theorielessen zullen medio februari beginnen. Buitenduiken zullen beginnen in het voorjaar.

 

Droogpak specialty

Hiervoor is er nu 1 aanmelding, heb je interesse hiervoor laat het ons weten.

 

Decompressie specialty

Hiervoor is er nu 1 aanmelding, heb je interesse hiervoor laat het ons weten.

 

Tot slot

De doelstelling is om deze opleidingen deze zomer af te ronden.

Naar behoefte zullen ook specialisaties worden aangeboden als daar interesse voor is.

 

Hopende op een goede opkomst van zowel trainers als leden.

Een sociaal, actief en sportief duik jaar toegewenst door.

 

 

René Bijkerk

 

Evenementen 60-jarig jubileumjaar                                                   Bijlage 7

 

Tot op dit moment staan de volgende evenementen in 2020 op het programma

Todi Beringen 22 maart 2020
Hiervoor hebben zich 20 leden daarvoor aangemeld.
Vanwege ons 60-jarig bestaan gaan we gebruik maken van NOB-aanbieding duiksessie en lunch ter hoogte van € 45 per persoon op kosten van de vereniging. Hiervoor is afgelopen jaren een jubileumbudget gereserveerd.

Paasduik 13 april 2020 (optioneel)

Volgens onze traditie begint ons buitenduikseizoen op 2e paasdag. Zijn er leden die dit willen organiseren? Indien zich niemand hiervoor aanmeldt komt dit verenigingsevenement te vervallen.

Zeelandweekend vrijdag 12 t/m 15 juni 2020
Eind januari zijn de leden over dit evenement geïnformeerd.

Egypte oktober 2020
Hiervoor hebben 12 leden interesse getoond. Begin februari hebben we een definitief programmavoorstel (inclusief datum) en offerte bij Eigenwijze Duikreizen (reisbureau) opgevraagd.
Naar verwachting zijn de leden op het moment van de Algemene ledenvergadering over dit voorstel geïnformeerd, zodat belangstellenden zich definitief kunnen aanmelden.

Jaarfeest (november)
Tijdens dit evenement kunnen we als leden met onze partners feestelijk bij elkaar komen. We zoeken nog mensen voor organisatie.
Opties voor locatie: Duiktoren of weer Samenloop Bartelinkslaantje Hengelo)

Overig
Daarnaast onderzoekt het bestuur nog de optie voor een jubileumshirt die we aan alle leden kunnen uitreiken.
Ook denken we eraan om een apart jubileumboekje uit te brengen (op onze website of in de vorm van een papieren uitgave).

 

Voorstel (her)benoeming bestuur                                                                    bijlage 8


Rooster van benoeming en aftreden bestuursleden Neptunus

Overeenkomstig de bepalingen uit de statuten en huishoudelijk reglement dienen bij een bestuur van 5 personen ieder jaar 2 bestuursleden af te treden. Dit jaar zijn dat Jan Schoneveld en René Bijkerk.
Deze bestuursleden zijn graag bereid om deze functie voor een volgende periode te blijven vervullen en stellen zich herkiesbaar

Functie

naam

Jaar

benoeming

jaar aftreden

Jaar 2e benoeming

Jaar aftreden

Voorzitter

Paul Horsthuis

2015

2019

2019

 

secretaris

Jan Schoneveld

2018

 

 

2020

penningmeester

Jan van Ommen

2016

2019

2019

 

Materialen en opleiding

René Bijkerk

 

 

 

2020

Algemeen bestuurslid

Michel Leussink

2018

 

 

 

 

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich bij de secretaris schriftelijk of voorafgaande aan de Algemene ledenvergadering melden.

 

Opvolging in het bestuur
Vanwege de continuïteit van onze vereniging is het van belang om ook op de langere termijn leden te hebben die zich voor bestuursfuncties inzetten.

Indien leden belangstelling hebben om zich in te zetten voor bestuurstaken, commissies en /of evenementen horen we dat graag. Afhankelijk van de belangstelling kunnen zij meedraaien om inzicht te krijgen in de activiteiten en ervaring op te doen.
De statuten en huishoudelijk reglement maken dit ook mogelijk. (Zie hierna)

 

Bijlage: Relevante bepalingen uit statuten en huishoudelijk reglement bestuur

Statuten
Huishoudelijk reglement

HOOFDSTUK 6: VAN HET BESTUUR.

Artikel 1.

Het bestuur heeft de algemene leiding van de vereniging, neemt alle maatregelen van orde bij oefeningen en wedstrijden, en treedt op in alle gevallen waarin de reglementen niet voorzien. De leden van het bestuur hebben te allen tijde het recht vergaderingen van eventuele onderafdelingen of commissies bij te wonen en hebben daarbij een adviserende stem. Het bestuur heeft het recht in geval van tussentijdse vacatures waarnemend functionarissen te benoemen. Deze hebben in het bestuur zitting tot de eerstvolgende A.L.V. Het bestuur wordt door de A.L.V. In januari of februari gekozen voor onbepaalde tijd, met dien verstande, dat jaarlijks bijeen uit 5 personen bestaand bestuur 2 personen, bij een uit 7 personen bestaand bestuur 3 personen en bij een uit 9 personen bestaand bestuur 4 personen volgens een door het bestuur vastgesteld rooster periodiek aftreden.

HOOFDSTUK 7: VERGADERINGEN.

Artikel 1.

Indien er een vacature in het bestuur is, vermeldt de aankondiging de kandidaat. Tegenkandidaten voor bestuursfuncties kunnen door tenminste 5 stemgerechtigde leden worden gesteld, met een bereidverklaring van de kandidaat, van tevoren schriftelijke bij het secretariaat of ten overstaan van de vergadering persoonlijk voor de functie kiesbaar te stellen, mits deze kandidaatstelling door 5 stemgerechtigde leden wordt gesteund.