Concept
Notulen Algemene Ledenvergadering OWG Neptunus d.d. 4-3-2019

(n.b. vast te stellen in de ALV voorjaar 2020)

Aanwezig: Paul Horsthuis (voorzitter), Jan van Ommen (penningmeester), René Bijkerk ( commissaris opleidingen en materialen), Michel Leussink (algemeen bestuurslid), Jan Schoneveld (secretaris), Karel Versteeg, Bert van Ek, José Bijkerk, Herbert Wender, Robert Wender, Ernst van Ommen, René Christenhusz, Jaap Schuurmans.

Afwezig met kennisgeving: Hans de Wit.

 1. Opening / vaststelling agenda
  De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.   De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
 2. Mededelingen van het bestuur
  Er zijn geen mededelingen van het bestuur. Bert van Ek merkt op dat het adres van de secretaris op de website nog niet is aangepast. Ook staat zijn eigen naam verkeerd gespeld. De voorzitter zegt toe dat hij dit zal bekijken en zo nodig verbeteren.

 3. Jaarstukken ter bespreking en vaststelling
  A. en B.  Verslag algemene ledenvergadering Neptunus 19 maart 2018 en Algemeen jaarverslag Neptunus 2018
  Besluit: Beide verslagen worden ongewijzigd vastgesteld. De secretaris wordt bedankt voor het opstellen van deze verslagen.

  C. Financieel jaarverslag 2018 en voorstel begroting 2019.
  Een hard copy van de balans van Neptunus per 31 december 2018 rouleert tijdens de vergadering
  Jan van Ommen merkt op dat de zwembadhuur naar zijn verwachting hoogstwaarschijnlijk langzaam maar zeker verhoogd gaat worden. Paul Horsthuis denkt dat dit, gezien de geringe verhogingen,  budgettair gezien binnen de huidige financiële mogelijkheden opgevangen kan worden. Daarnaast is Neptunus financieel gezien een gezonde vereniging. 

Uit de balans blijkt dat er tot en met 2018 € 900.- is gereserveerd voor het 60 jarig jubileum van Neptunus, volgend jaar. Inclusief de nog toe te voegen bedragen in 2019 en 2020 is er 1.500 voor dit jubileum beschikbaar.
Besluit: De jaarrekening 2018 en begroting 2019 worden met algemene stemmen vastgesteld en goedgekeurd.

D. Verslag kascontrolecommissie
De kascommissie, bestaande uit Jan Grob en Marco Gerritsen verlenen volledige goedkeuring aan de financiële administratie van Neptunus en prijzen de overzichtelijke manier waarop de penningmeester zijn werk doet. De voorzitter bedankt beide leden voor hun toezicht. 
Besluit: De vergadering verleent op basis hiervan unaniem decharge aan de penningmeester voor de gevoerde financiële administratie.

E. Verslag materiaalcommissie
Bij de behandeling van het jaarverslag materialen meld René Bijkerk dat het onderhoud aan de compressor is uitgevoerd.
N.a.v. het voornemen om de compressor uit te rusten om Nitrox te kunnen vullen vraagt René Bijkerk zich af of het wel zinvol is deze voorziening aan te brengen. Hij verwacht dat er nauwelijks gebruik van gemaakt gaat worden. Hoewel hij zelf wel belang heeft bij het kunnen vullen met Nitrox, is Jan van Ommen ook niet overtuigd van de meerwaarde. René Christenhusz denkt dat er met de HSD wel een afspraak te maken is dat in incidentele gevallen bij hen Nitrox gevuld kan worden.
De voorzitter trekt hieruit de conclusie dat de ombouw naar Nitrox niet plaats gaat vinden. Indien er meerdere leden behoefte hebben aan deze faciliteit, kan dit opnieuw worden overwogen.
Besluit: van het verslag materiaalcommissie wordt met instemming kennis genomen.

F. Verslag Opleidingen.

René Bijkerk vindt het van belang dat tijdens het buitenwaterseizoen voldoende ervaren begeleiders voor de nieuwe leden die een 1* opleiding volgen aanwezig zijn bij de buitenduiken.
Ook wil hij graag weten of de frequentie van eens in de 2 maanden gebruik te maken van Diveworld voorlopig zo blijft. Wat de voorzitter betreft blijft dat zo, omdat de opkomst toto nu te beperkt is voor een maandelijkse training. Mocht het anders worden dan kan na beoordeling van het dagelijks bestuur de frequentie aangepast worden.
Jan van Ommen merkt op dat Diveworld niet blij is met de teruggang van het aantal reserveringen. Dit is ook niet volgens eerdere afspraken. Het wordt evenwel gedoogd.
Bij een beperkt aantal gebruikers is het volgens Jan voordeliger om per aanwezig lid te gaan betalen.
Besluit: van het verslag opleidingen wordt met instemming kennis genomen.

G. Evenementen.
In het jaarverslag van de secretaris wordt stilgestaan bij het verloop van de evenementen 2018.De voorzitter stelt vast dat er nog geen bestuurslid is die de evenementen onder zijn/haar hoede heeft. Tot op dit moment wordt steeds per activiteit een oproep gedaan bij de leden om een bepaald evenement te organiseren.
De voorzitter vraagt of iemand zich geroepen voelt het jaarfeest 2019 te organiseren. Michel Leussink stelt voor de nieuwe leden te vragen. De voorzitter wil de nieuwe leden wel gaan uitdagen. Zelf wil hij wel helpen. “Goed voor de integratie”.
Besluit: van de gang van zaken ‘Evenementen’ wordt kennis genomen.

H. Benoeming en aftreden bestuursleden.
Conform de bepalingen in de statuten treden René Bijkerk en Paul Horsthuis af.
Besluit: René Bijkerk en Paul Horsthuis worden met algemene stemmen herbenoemd.

H. Samenstelling kascontrolecommissie.
Marco Gerritsen en Karel Versteeg hebben zich bereid verklaard zitting te nemen in de kascommissie 2019.
Besluit: Beide leden worden in deze functie unaniem benoemd.

Besluit: Op basis van alle onder dit agendapunt besproken onderwerpen geeft de Algemene Leden Vergadering het bestuur unaniem decharge voor alle gedane handelingen.

4.            Beleid ongewenst gedrag OWG Neptunus.
Op initiatief van de NOB stelt het bestuur voor om voor onze vereniging beleid tegen ongewenst gedrag vast te stellen dat voor alle leden van toepassing is. Dit is van belang om kwetsbare leden tegen seksueel misbruik / ongewenst gedrag te beschermen. Dit houdt ook in dat voor instructeurs die brevetten uit mogen schrijven een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet worden aangevraagd. Mogelijk kan dit via de NOB gratis verkregen worden. Daarmee voldoen we aan de door de NOB opgelegde verplichting voor instructeurs.
Besluit: Met algemene stemmen wordt het voorgestelde ‘ Beleid ongewenst gedrag OWG-Neptunus’, de ‘ Gedragscode voor instructeurs’ en de verplichting dat instructeurs een VOG hebben, goedgekeurd.

5.         Jubilarissen
Tijdens de vergadering wordt stilgestaan bij het 50 jarig lidmaatschap van Jan Schoneveld en het 25-jarig lidmaatschap van René Bijkerk bij onze vereniging. René is geboren in het jaar 1969. In hetzelfde jaar werd Jan lid van de vereniging.  Beide heren vertellen over diverse belevenissen die zij gedurende hun lidmaatschap hebben meegemaakt. Daaruit blijkt dat zowel Jan als René eigen mooie belevingen hebben en het lidmaatschap van Neptunus waardevol is gebleken. De voorzitter memoreert ook de actieve inbreng van beide heren in het belang van de vereniging. Hieruit blijkt dat hun inzet, maar ook die van andere leden binnen hun mogelijkheden,  van belang is om een actieve vereniging te kunnen zijn en op de langere termijn vitaal te kunnen blijven.

Namens alle leden spreekt hij zijn waardering voor beide jubilarissen tijdens het overhandigen van een mooie bos bloemen en een passend geschenkje.

 1. Rondvraag.

Tot slot wordt stilgestaan bij het 60 jarig bestaan van Neptunus, volgend jaar. Hoe moet dat jubileum gestalte krijgen. Een reünie? Of een demonstratie zoals dat heel veel jaren geleden heeft plaats gevonden in een grote tank? Iets maatschappelijks doen? Of hiervoor de duiktoren van Diveworld af te huren? Met als nevendoel nieuwe leden te werven?

Herbert Wender merkt op dat Diveworld in feite v.w.b. werving nieuwe leden een concurrent is. José Bijkerk pleit voor een milieu gerelateerde actie. Robert Wender stelt voor in een groep te gaan brainstormen. Herbert wil wel helpen. Paul Horsthuis gaat het voortouw nemen om deze brainstorm te organiseren

 

Acties

 1. Bekijken website op actuele gegevens secretariaat en correcte naam Bert van Ek

Status: Gegevens secretariaat zijn actueel en ieder lid kan zelf zijn gegevens aanpassen

 1. Organisatie Jaarfeest 2019

Paul Horsthuis zal proberen nieuwe leden te enthousiasmeren om dit samen met hem op te pakken

Status: deze leden zijn gevraagd. 1e bespreking wordt gepland

 1. Organiseren brainstorm met leden over 60 jarig jubileum door Herbert Wender en Paul Horsthuis

StatusOp 18 mei 2019 staat deze brainstorm na afloop van de zwembadtraining om 18.30 uur in het Startblok gepland.